De logische orde is bewijs bestaan van God

MINOLTA DIGITAL CAMERA
‘Want alleen een intelligente schepper kan een wereld creëren die logisch geordend is. Bovendien heeft de schepper ons een verstand gegeven dat logisch werkt, zodat wij de logische orde in de werkelijkheid kunnen begrijpen. Dit lijkt een krachtig argument voor het bestaan van God.’ – Aldus docent filosofie Jan Riemersma in zijn jongste artikel Logica, Plantinga en het Naturalisme.
 

Riemersma verwijst hiermee naar Alvin Plantinga, een Amerikaanse filosoof die een ‘stille revolutie’ teweegbracht met wijsgerige vragen over het bestaan van God: ”Tijdens mijn studie kwam ik in aanraking met opvattingen van Freud, Nietzsche en Marx over God en religie. Godsdienst zou een projectie zijn, dood of opium van het volk. Maar argumentatie en logica vormen de basisgereedschappen voor filosofen. De genoemde denkers poneren stellingen maar argumenteren niet. Waarom zou ik hun opvattingen blindelings accepteren?’

Alvin_Plantinga‘Plantinga (foto: wikimedia) meent dat het bestaan van een logische orde dan ook uitwijst dat wetenschap en religie niet met elkaar op gespannen voet staan. Integendeel, de logische orde is juist in harmonie met de gedachte dat God bestaat en de wereld geschapen heeft!’

Is er een goede verklaring voor de logische wetten, vraagt Riemersma zich af. Volgens hem lijken de wetten domweg uit de lucht gevallen en kan je er niets over zeggen. Niets voor Riemersma natuurlijk: hij zegt er wel wat over en haalt Plantinga erbij.

‘De moderne natuurwetenschappen zijn ondenkbaar zonder wiskunde. Het is echter moeilijk voorstelbaar dat de wiskunde, deze meest abstracte van alle wetenschappen, heeft kunnen ontstaan door het duw en trekwerk van de natuur. Wiskunde en logica, de toppen in het intellectuele hooggebergte, kunnen geen louter evolutionaire oorsprong hebben.’

Volgens Riemersma moet een grotere intelligentie moet de logica en wiskunde aan ons hebben verstrekt. Het probleem is echter dat om een wetenschappelijke theorie te bewijzen de wetenschapper geen bovennatuurlijke middelen nodig heeft, dus meent de naturalist ook geen bovennatuurlijke middelen nodig te hebben om de ‘grote vragen’ te beantwoorden…

‘Volgens de naturalist bestaat God niet, heeft de mens geen geest, geen vrije wil en heeft het bestaan geen zin. Het naturalisme is dan ook zonder meer strijdig met het geloof van de theist. Dit is echter geen enkel bezwaar, aldus Plantinga, want de naturalist heeft de waarheid niet in pacht.’ 

janriemersmaJan Riemersma, die een proefschrift schreef over de vraag of het bestaan van God al dan niet uitgesloten is, vraagt zich af of de naturalist, uit de aard der zaak, niet moeten zwijgen over de ‘grote vragen’. (foto: facebook)

‘Het theïsme, zo zou een neutrale toeschouwer kunnen zeggen, is daarom zelfs rijker dan het naturalisme: want de theïst vult de wetenschap nuttig aan met een metafysische verklaring (de theïst zegt dat God bestaat, een intelligente bovennatuurlijke schepper, die de reden is voor het bestaan van de logische orde), terwijl de naturalist slechts voortborduurt op de bestaande wetenschappelijke inzichten.’

Zie: Logica, Plantinga en het Naturalisme (De Lachende Theoloog)

Illustr: door Mirjam (hartistiek.nl) – ‘In de natuur is alles één, een logische orde, een logische vorm. Wij mensen zijn in staat ons in te leven in de ander, maar ook in de natuur: in planten, dieren, etc.’

In de huidige economie dansen we om het gouden kalf

goudenkalf

Het kapitalisme en het socialisme laten het allebei afweten. Kan het ‘Bijbelisme’ de oplossing brengen? Universitair docent Roel Jongeneel vindt van wel. ‘Vandaag de dag is het de met schulden gefinancierde kapitalistische dynamiek die aan zichzelf ten onder dreigt te gaan. De financiële sector zit zwaar in de problemen en overheden gaan gebukt onder gapende tekorten en groeiende staatsschuld.’ Jongeneel zegt dat in zijn artikel ‘Laat Bijbels geluid horen in debat over economische crisis’. 

‘Is er een derde weg, die we nog niet hebben bewandeld, maar die mogelijk een uitweg kan bieden? Die vraag is urgenter dan ooit. Zonder een blauwdruk voor een andere economie op zak te hebben, wil ik ervoor pleiten dat christenen zich bezinnen op wat de Bijbel zegt over de economie en dat ze dat in het maatschappelijk debat inbrengen.’ 

roeljongeneelVolgens Jongeneel is er geen goede band tussen vrijheid en verantwoordelijkheid en is het achterliggende mensbeeld van het nog steeds dominante neoliberale denken veel te positief.
(foto: wageningenur.nl)

‘Het debacle dat we nu mee­maken in de economie heeft alles te maken met de haast ongelimiteerde en onverantwoorde schuldfinanciering van onroerend goed, consumptiepatronen en overheidsuitgaven.’

De economie is verzelfstandigd tot een autonome sfeer, zegt Jongeneel, waar eigen wetten en regels gelden: in de Bijbel echter ligt het accent op de inbedding van de economie in de samen­leving en de lokale gemeenschap.

‘En als het fout loopt, wordt de rekening bij het brede publiek gelegd. Van haar, niet het minst van de zwakken, worden dan offers gevraagd, terwijl degenen die leidinggeven aan dit proces, de CEO’s en de bankiers, alleen in het nieuws komen vanwege hun exorbitante beloningen en bonus­regelingen.’

Jongeneel pleit voor een Bijbelse economie: een economie waarin het draait om rechtvaardige verhoudingen en wederzijds dienstbetoon.

Zie: Laat Bijbels geluid horen in debat over economische crisis’

Illustr: jw.org