Vier tegenwerpingen godsbewijs Emanuel Rutten


Inmiddels hebben de lezers wel recht op tegenargumenten op het vermeende godsbewijs
 van filosoof Emanuel Rutten. Zelf noemt hij het een argument, geen bewijs. Tegenwerpingen, met Ruttens antwoord erop. Een afdoende tegenwerping lijkt nog niet gevonden, ook al klinken de vele reacties op mijn blogs plausibel. Het wachten is op een objectie die wel hout snijdt. Het schijnt dat je dan de premisses van Rutten zelf moet weerleggen.

Eerste tegenwerping
Objecties tegen het argument. Men zou allereerst kunnen tegenwerpen dat het ook onmogelijk is te weten dat God bestaat. Maar dan volgt uit de eerste premisse van het argument dat het noodzakelijk onwaar is dat God bestaat, zodat het argument faalt. Het is echter niet onmogelijk te weten dat God bestaat. Beschouw immers een mogelijke wereld waarin God bestaat. In deze wereld bestaat er wel degelijk een subject dat weet dat God bestaat, namelijk God zelf. Het is dus niet onmogelijk te weten dat God bestaat.

Tweede tegenwerping
Volgens een tweede objectie faalt het argument omdat, indien het argument correct zou zijn, eveneens zou volgen dat bijvoorbeeld eenhoorns, superman, het vliegende spaghetti monster of vliegende theepotten noodzakelijk bestaan, hetgeen absurd is. Neem het vliegende spaghetti monster. Uitgaande van een Cartesiaanse notie van kennis is het, aldus de objectie, onmogelijk te weten dat het vliegende spaghetti monster niet bestaat. Geen enkel subject kan namelijk uitsluiten dat er zich niet toch ergens een vliegend spaghetti monster bevindt. Maar dan volgt uit de eerste premisse van het argument dat het vliegende spaghetti monster noodzakelijk bestaat, hetgeen zoals gezegd absurd is. Echter, het is helemaal niet onmogelijk te weten dat het vliegende spaghetti monster niet bestaat.

Beschouw namelijk een mogelijke wereld waarin God bestaat en waarin God besluit niets te scheppen, of waarin God besluit exact één causaal inert object te scheppen ongelijk aan een vliegend spaghetti monster. In deze mogelijke wereld is er wel degelijk een subject dat weet dat het vliegende spaghetti monster niet bestaat, namelijk God zelf. Het is dus inderdaad helemaal niet onmogelijk om te weten dat het vliegende spaghetti monster niet bestaat. En daarom is ook deze tweede objectie niet adequaat. Hetzelfde geldt natuurlijk voor gelijksoortige objecties gebaseerd op de vermeende onkenbaarheid van het niet bestaan van eenhoorns, superman, vliegende theepotten, enzovoort.

Derde tegenwerping
Een derde objectie vangt aan met de vraag waarom wij de Cartesiaanse notie van kennis, waarop het argument betrekking heeft, eigenlijk zouden accepteren. Er zijn toch ook vele andere noties van kennis? Bovendien kunnen wij, uitgaande van een Cartesiaanse kennis-notie, nooit weten dat de eerste premisse waar is. Het punt is echter dat wij zelf helemaal geen Cartesianen hoeven te zijn om uitspraken over instanties van Cartesiaanse kennis te accepteren. Vergelijk dit met het klassieke schoonheidsideaal. Wij hoeven zelf het klassieke schoonheidsideaal niet te omarmen om uitspraken over dit ideaal te accepteren. En inderdaad, ik beweer helemaal niet dat wij Cartesiaans weten dat de eerste premisse waar is. Ik beweer slechts dat de eerste premisse plausibel is. In elk geval plausibeler dan de conclusie dat God metafysisch noodzakelijk bestaat, en dat is voldoende voor het argument.

Vierde tegenwerping
Als vierde objectie kan men trachten onkenbare proposities te formuleren die mogelijk waar zijn, zoals “p en niemand weet dat p” of “Er zijn geen kenbare proposities”. Zulke tegenvoorbeelden kunnen echter vermeden worden door uit te gaan van een iets zwakkere formulering van de eerste premisse van het argument. Laat een K-wereld een mogelijke wereld zijn waarin ten minste één propositie gekend wordt. Laat verder een c-propositie een propositie zijn die een bepaalde concrete stand van zaken affirmeert dan wel ontkent. De zwakkere formulering van de eerste premisse, waarmee zoals gezegd de hierboven genoemde en andere soortgelijke tegenvoorbeelden vermeden worden, luidt dan als volgt: “Indien p een c-propositie is die waar is in tenminste één K-wereld, dan is p kenbaar”.

Klik hier voor de volledige openingstoespraak van Emanuel Rutten. (Onder aan het artikel ‘Emanuel Rutten verdedigt zijn godsbewijs’.) (Geloof en wetenschap)

Foto: Hubble photographed the oldest galaxy.

Gerelateerd:

VU-debat: Het is noodzakelijk waar dat God bestaat

‘Je kunt logisch sluitend afleiden dat God bestaat’

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

32 Responses

 1. God bestaat omdat het onmogelijk is om Zijn bestaan te bewijzen? Dat lijkt mij zeer onlogisch.
  Bovendien:
  Als Gods bestaan rationeel bewezen zou kunnen worden dan zou God ondergeschikt zijn aan de wetten van de logica. Dat geloof ik niet.
  Voor alle duidelijkheid: het feit, dat Gods bestaan niet bewezen kan worden impliceert natuurlijk niet, dat Hij niet bestaat.

  Like

 2. Bert Morrien

  Sander heeft gelijk. Hieronder zoals ik het verwoord heb.

  A Critical Assessment of Contemporary
  Cosmological Arguments
  Towards a Renewed Case for Theism
  http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/38278
  === Quote from the above document ===
  The Implications Of The Idea that reality Is Ultimately Metaphysically Intelligible

  Below I present and assess in full detail my third suggested argument.
  Take the following modal-epistemological principle, connecting possible worlds, knowledge and truth: ‘If it is metaphysically impossible to know p then p is necessarily false’. This principle seems cogent.
  For, if a given proposition p could be true, then, plausibly, there is
  some possible world in which some subject in fact knows that p is true.
  === End Quote ===

  Let me rephrase the sentence starting with ‘For’:

  For, if the a priori assumption is made that that in some possible world p is true, then, plausibly, there is
  some possible world in which some subject in fact knows that p is true.

  Whether or not ‘plausibly’ is applicable here, depends on the plausibility of the actual truth of p.
  If p is actually true, then, maybe, there is possibly a world in which some subject in fact knows that p is true.
  If p is actually false, which is also an acceptable a priory possibility, then supposing that p could be true is nonsense.

  To say that a proposition could be true does not imply that this proposition is actually true in some possible world.
  Concluding, nothing is said about the cogency of the principle: ‘If it is metaphysically impossible to know p then p is necessarily false’. The principle is only applicable because of the a priory assumption that it is impossible to say something about nothing in the classical sense; in the quantum mechanical sense, it appears that this principle does not hold.

  We cannot change reality, so we must accept it as it is. So far, it seems that God does not exist outside the human brain, to assume otherwise seems unreasonable. Rutten is a man who believes in a God with a capital ‘G’. Maybe this God interferes with his judgement.

  Like

 3. Jan

  @Theo Dat logisch nadenken van je hoef je geen sorry voor te zeggen. Het is ook erg logisch vind ik.

  Ik herinner me daardoor een lezing over de aard van het denken, de illusie en de werkelijkheid. Vanwege die lezing, ga ik er zelfs vanuit, dat door het denken de gedachtevormen gerealiseerd wordt.

  De meeste gedachten van de mensen zijn slechts voorbijgaande schimmen die snel door gebrek aan aandacht sterven, maar intense of herhalende gedachten blijven langer bestaan voor ze sterven.

  Dus alles wat door iedereen op dit moment gedacht wordt bestaat in een of andere substantie. Gedachten zijn levende wezens: ons verstand is een zintuig dat die substantiële levende wezens kan waarnemen.

  Hoe meer er aan een gedachtebeeld gedacht wordt, hoe meer het gevoed wordt en gaat groeien: steeds meer materieel worden. Zo is de mens de schepper van zijn denkwereld. En op die manier zijn er veel werelden.

  Als iemand heel erg veel aan iets denkt, dan krijgt die gedachte een levensenergie die extreem hoog is en een soort vorm van schijnbewustzijn krijgt: het wordt een zelfstandige obsessie die zelfs de denker zelf kan overweldigen.

  Nu kan men zich afstemmen op bepaalde gedachten door zich open te stellen en door concentratie: telepathie.

  Als er duizenden jaren door miljoenen mensen aan een christelijke God wordt gedacht, dan kan je wel na gaan hoe sterk die God wel wordt.

  Dat is nu de illusie van ons bestaan: vele manvantara’s geleden is onze wereld als een gedachtebeeld van een denker tot leven gebracht. De wet van oorzaak en gevolg heeft dit verder gerealiseerd dank zij het denken van vele denkers.

  De essentiele werkelijkheid is het bewustzijn zelf: de rest is illusie.

  Deze kosmogonie komt niet vanuit de snaartheorie of kwantummechanica, maar oude leringen vanuit het Hindoeïsme en Boeddhisme.

  De leringen van karma, swabhava, reincarnatie, de zevenvoudige samenstelling der natuur, emanatie liggen hieraan ten grondslag.

  Er er is heel erg veel gedurende vele duizenden jaren door miljoenen mensen over nagedacht: dus het zal ook wel waar zijn. (grijns)

  Like

 4. Theo

  Het lijkt er dus op, mits je maar genóeg werelden schept, dan is elk denkbaar iets mogelijk in één van die vele werelden, in de ene wereld bestaat God, in de andere wereld niet. Sorry, maar ik kan alleen eenvoudig logisch redeneren. De veel-werelden theorie stamt wellicht uit de kwantummechanica of ‘snaartheorie’ , (waar men een multiversum aanneemt.) Wanneer alles mogelijk is, erken je ook dat niet “alles” mogelijk is, ofwel wanneer er een troostrijke God bestaat in een andere wereld, zullen ‘wij’ daar niks van ondervinden. (Hierbij laat ik ’t maar 😉

  Like

 5. Bert Morrien

  @Valère De Brabandere, Plato kende de moderne wetenschappelijke methode niet, waarin in feite ook alles contingent is, alleen worden daaraan nu waarschijnlijkheden gekoppeld.
  Zo is het zeer waarschijnlijk dat als je een dienblad met glazen laat vallen, je met de scherven komt te zitten, maar je weet dit pas zeker als je het probeert, en dan alleen nog maar voor dit specifieke geval.
  Veel wetenschappelijke begrippen gaan tegen de menselijke intuïtie in, maar je kunt er prima aan waarnemen en er berekeningen op loslaten. Dat houdt niet automatisch in dat deze begrippen waar zijn, ze kunnen zelfs volledig bezijden de waarheid zijn. Denk b.v. eens aan de complexe rekenwijze, waarmee elektronici werken; ondanks het feit dat imaginaire getallen, eh, imaginair zijn, kan je er uitstekend elektrische impedanties mee uitrekenen. Lees ook b.v. eens het artikel ”Quantum Weirdness? It’s All in Your Mind
  A novel version of quantum theory sweeps aside the bizarre paradoxes of the subatomic world” in de Scientific American van juni 2013, waarin Hans Christian von Baeyer dat ook de kwantumfysica zich prima leent leent om mee te rekenen, maar dat er verder liever geen aandacht geschonken moet worden aan allerlei paradoxen, want daarover valt niets te zeggen. Over God weten we niets, er werd en wordt eindeloos over geschreven en ge-oh-d, maar je kunt er zelfs niks mee uitrekenen, dus laten we het eens over wat anders hebben.

  Geliked door 1 persoon

 6. Theo

  Leuk idee, volgens Rutten, omdat het onmogelijk is het bestaan van God te bewijzen, bestaat God: Dus God bestaat. Helaas kun je die stelling toepassen op elk denkbeeldig object. (Dat weet de atheïst maar al te goed.)

  Like

 7. -Van dhr Rutten heb ik ook nog niet veel aan metafysica opgestoken, ook niet wat zijn zogenaamde ‘godsbewijzen’ betreft .
  -Als men een ‘god’ zou aannemen, dan liefst geen persoonlijke god, die een projectie is van de mens zelf .
  -Maar waarom niet ingaan op een bewijs voor het absolute, dat men ook ‘god’ kan noemen .
  -De logos (logica en een eeuwige wetmatigheid) als enig absoluut wezen, of absolute idee (ën) erkennen, kan borg staan voor een nieuw begrip van wat ‘god’ is of ‘maar’ is .
  -Zodoende komen we ook terecht in de ideeën-wereld van Plato, waaraan alles contingent is .

  Like

 8. Bert Morrien

  @Jan, wat R. ook voor titels heeft, hij bedrijft hier geen wetenschap en moet hier dus niet serieus genomen worden. Straks beweert hij nog dat hij aantonen kan dat het onjuist is je kinderen te vaccineren als je gelovig bent. Het is al erg genoeg dat sommige theologen dit blijkbaar (en ongestraft) propageren, want hoe moet je anders de bizarre houding van ouders in de biblebelt verklaren.

  Like

 9. Jan

  Van de VU via google:
  “Emanuel Rutten behaalde een propedeuse in de economische wetenschappen in 1994 aan de UvA, een master of science in de wiskunde in 1997 aan de TU Delft en een master of arts in de wijsbegeerte aan de VU in 2010. De laatste twee met het judicium cum laude. Begin 2010 begon Emanuel Rutten aan een promotietraject in de wijsbegeerte bij Prof. Dr. R. van Woudenberg. Het werkterrein van Emanuel Rutten betreft de systematische wijsbegeerte met als specialisaties formele ontologie en epistemologie.”

  Dus Bert, de suggestie van jou dat hij theoloog is, klopt niet. Daarom zou ik zeggen, Rutten dient niet over God te praten: daar heeft hij dus geen verstand van. (grijns)(grijns)

  Het vreemde is dat hij volgens mij een soort mix is van orthodox Christendom en een verlichtingsfundamentalist, die zijn ratio als God ziet, waarmee hij die eerste God van het Christendom denkt te kunnen bewijzen.

  Like

 10. Bert Morrien

  Ik raad Rutten aan kennis te nemen van de bevindingen van de quantumfysica. Dan leert hij dat verschijnselen niet altijd een oorzaak hebben. Daarmee is zijn hele redenering ongeldig. Dat krijg je als je uitspraken doet op een terrein waar je in feite leek bent. Ik vraag mij overigens af wat theologen binnen de wetenschap te zoeken hebben, waar vooringenomenheid een doodzonde is.

  Like

 11. Sander van der Wal

  Dit was dus al eerder nieuws.

  Het is een kwestie van een goede propositie kiezen. Neem P1, “God A bestaat en God B niet” en proposite P2, “God A bestaat niet en God B wel.”

  Beide proposities zijn volgens het argument van Rutten waar omdat er in beide gevallen werelden denkbaar zijn waarin de proposities gelden.

  Maar omdat P1 de negatie is van P2 kunnen beide proposities niet allebei waar zijn in dezelfde denkbare wereld, en ook niet in de realiteit.

  Dat is een tegenspraak, en dus kan Rutten’s argument niet kloppen.

  P1 en P2 kunnen overigens wel allebei onwaar zijn, zowel in denkbare werelden, als in de realiteit.

  En dat geeft een hint waarover Rutten spreekt. Rutten heeft het hier over theorieen. Een theorie is een mogelijke wereld.

  En een mogelijke wereld, een theorie bestaat. Alleen niet noodzakelijkerwijs als realiteit. Net zoals er een Evolutietheorie bestaat en een Intelligent Designtheorie, een Gravitatietheorie van Newton en een Gravitatietheorie van Einstein. Al die theorieen bestaan. Als theorie.

  De vraag is in hoeverre die theorie de correcte beschrijving is van de realiteit. Dat bewijst Rutten nergens met zijn argument. Hij zegt alleen maar dat een verzinbare theorie bestaat, en meer niet.

  Like

 12. -late reactie….

  -Een persoonlijke god met alle paradoxen vandien zal wel niet bestaan ; maar er zal zeker ‘iets’ dergelijks bestaan, zij het niet altijd met dezelfde hoedanigheden .
  -Het ‘absolute’ is er nu eenmaal…; ‘ietsisme’ ?

  Like

 13. Rob

  Emauel Rutten is net als de Jehova getuige, die als je eenmaal de deur op een kier zet, hier snel de voet tussen plaats en je vervolgens zijn geloof opdringt. Als je maar één milimeter ruimte geeft, dan wordt daar handig gebruik van gemaakt en worden je allerlei zaken op de mouw gespeld.
  Het begint er al mee dat hij een aanname doet, die ogenschijnlijk plausibel klinkt (maar het niet is), nl. dat het onmogelijk is te weten dat God niet bestaat.
  Maar dat is helemaal niet zo. Het is best mogelijk om te weten dat iets niet bestaat, het hangt er maar net vanaf wat het voor iets is. Zo is een definitie van een wiskundig object (onder normale geometrische regels) dat zowel een vierkant als een cirkel is, een onmogelijk object, en dus op grond van de regels van de wiskunde een onmogelijk, dus niet bestaand object.
  Er zijn ook zaken die we niet kunnen weten, zaken dus waarvan we niet weten of het niet bestaat. Bestaan er ergens in het heelal diersoorten die lijken op een eenhoorn? Ze zijn niet a priori onmogelijk, maar we kunnen nooit het hele heelal afspeuren om te weten dat deze nergens bestaat.
  De vraag is dus: hoe kunnen we weten of al of niet het als God gedefinieerde ‘ding’ bestaat of niet?
  Dan moeten we dus kijken naar hoe Emanuel zijn God defineert. Volgens Rutten is God de onveroorzaakte persoonlijke oorzaak van alles wat bestaat. Als het dus waar is wat Rutten daarover beweerd, dan bestaat deze entiteit dus (causaal) voorafgaand aan ál het bestaande, aangezien deze entiteit immers de grondoorzaak voor al het bestaande is. Meer dan dat, het is ook nog eens een persoonlijke entiteit, kracht of actor. Dat wil zeggen, we zijn dan genoodzaakt aan te nemen dat het inteligentie of bewustzijn bezit.
  Dat alles wat bestaat een bepaalde grondoorzaak zou moeten of kunnen hebben, dat alles terug te voeren is tot de verklaring dat er een bepaalde substantie bestaat, dat wordt door meerdere denkrichtingen aannemelijk gemaakt of aangenomen, maar dat wil nog niet gelijk zeggen dat die substantie God is, dat wil zeggen dat die substantie kan denken, persoonlijk is, of bewustzijn heeft.
  Zo gaan veel mensen ervan uit dat alle fysieke krachten, objecten of verschijnselen worden verklaard vanuit de aanname dat er materie bestaat, en dat die materie allerlei verschijningsvormen aan kan nemen, en via de fysica op verschillende manieren kan worden beschreven, zoals atomen, golfverschijnselen, deeltjes, velden, energie, etc.
  De fysica heeft ons reeds laten zien dat alles in elkaar kan overgaan (E=mc^2) wat het aannemelijk maakt dat alles uit één enkele substantie bestaat. Die substantie heeft zelf geen oorzaak (buiten zichzelf) maar verklaard wel alle verschijnselen van de wereld.
  Rutten neemt daar geen genoegen mee, en meent dat de wereld in laatste zin een oorzaak moet hebben buiten de materie. De materie ofwel zou dan een oorzaak moeten hebben in de immateriële substantie van een Godheid, dat in laatste zin dus bewustzijn is en immaterieel.
  Om na te gaan of dat klopt moeten we ons dus afvragen of bewustzijn kan bestaan als er nog geen materie bestaat.
  Aangezien bewustzijn minimaal inhoudt dat er informatie bestaat, die opgeslagen en bewerkt moet kunnen worden, doet zich de vraag voor, hoe een bewuste entiteit zou kunnen bestaan zonder dat er materie is. Hoe zou informatie kunnen bestaan, als er geen materie bestaat?
  Niet alleen is dat niet aannemelijk, we moeten zelfs stellen dat dat onmogelijk is.
  Welke vormen van bewustzijn ook zouden kunnen bestaan, zonder materie bestaat ook informatie niet.
  Daarmee is dus ook een sluitend antwoord gegeven op de vraag of God – zoals deze door Rutten wordt gedefinieerd – al of niet kan bestaan.

  Geliked door 1 persoon

 14. Thijmen

  En ik weet wel zeker dat er geen god is, behalve in de hoofden van mensen die GELOVEN dat ie wel bestaat.
  En dan nog geloven dat die god liefdevol en almachtig is. Nou, kijk eens goed om je heen, lees kranten en zie wat er gebeurt. Hij zag dat het goed was. Beter is; hij zag dat het NIET goed was of hij zag niet dat het niet goed was.
  Aangezien hij niet ingrijpt is hij of niet liefdevol of niet almachtig.
  Ik heb een geloof persoonlijk niet nodig. M.i. is er alleen een hiernumaals en geen hiernamaals. Amen.
  Th van Zoeren

  Geliked door 1 persoon

 15. Jan

  1- Uitgaande van de mogelijkheid dat een uitspraak òf waar òf onwaar kan zijn:
  Als het onmogelijk is om te weten dat een uitspraak waar is, dan kan die uitspraak zowel waar als onwaar zijn.

  -logisch hè:
  één bit (waarheid van een uitspraak) kan òf één (waar) òf nul (niet-waar) zijn. Als de toestand van het bit niet waargenomen kan worden zijn beide mogelijkheden dus waar.

  2- Uitgaande van de mogelijkheid dat “de waarheid” zowel als “de onwaarheid” beiden onafhankelijk van elkaar bestaan:
  Als het onmogelijk is om te weten dat een uitspraak waar of onwaar is, dan kan die uitspraak zowel:
  2.1 waar,
  2.2 onwaar,
  2.3 waar en onwaar tegelijk,
  2.4 noch waar noch onwaar zijn.

  -logisch hè:
  één eerste bit geeft de waarheid van een uitspraak aan.
  één tweede bit geeft de onwaarheid van een uitspraak aan.
  Twee bits hebben vier mogelijkheden.

  Naar mijn mening is mening 1 afkomstig van een zéér verstandig mens en mening 2 afkomstig van een zéér wijs mens (waarschijnlijk een Tao-ist).

  Jan.

  Like

 16. Graag wil ik het volgende boek aanbevelen:”95 thesen gegen die Evolution”, Wissenschaftiliche Kritik am naturalistischen Weltbild, waarin dit thema ook aan bod komt. Het boek is ook in het nederlands verkrijgbaar bij Johannes multi media.

  Like

 17. joost tibosch sr

  In uw bespreking van “Das Heilige” van Rudolf Otto las ik met verbazing dat “godsdienstpsychologische, godsdiensthistorische, godsdienstvergelijkende en theologische” argumenten -ik meen zelfs- nadrukkelijk niet ter sprake komen. Is dat uw gebruikelijke manier van denken? U weet, als filosoof toch dat dat ook wetenschappelijke disciplines zijn, die je als wetenschapper niet links kunt laten liggen? En al zeker niet als “God” ter sprake komt….

  Geliked door 1 persoon

 18. Beste allemaal,

  De op dit forum tot dusver genoemde bezwaren tegen mijn argument zijn eerlijk gezegd zeer eenvoudig weerlegbaar. Zie naast mijn ‘VU Debat openingsvoordracht’ ook mijn Engelstalig artikel waarin ik in detail mijn argument uiteenzet en inga op diverse objecties. Beide teksten staan bovenaan op mijn website http://www.gjerutten.nl

  Ik raad iedereen aan in ieder geval deze twee teksten te bestuderen voordat men tracht voldoende vruchtbare objecties tegen mijn argument te formuleren.

  Wie graag een rechtstreekse reactie van mij wil ontvangen op een specifiek bezwaar tegen mijn argument, raad ik aan zijn of haar bezwaar te posten onder http://bit.ly/IH1Qjw op mijn eigen blog.

  Groet,
  Emanuel

  Like

 19. joost tibosch sr

  We zitten inderdaad ondanks onze Verlichting nog meer dan middeleeuwers vast aan feiten en feitelijk kennen en hebben wellicht ondanks -of misschien wel dank zij- de Verlichting nog meer moeite gekregen met kreatief denken en zingeving van de werkelijkheid dan zij.

  Like

 20. Ik dacht dat het hele idee van geloven nu juist was, dat je zonder bewijs iets voor waar aanneemt ? Zodra het bewijs gevonden zou worden, hoe zou de gelovige zich dan onderscheiden van de ongelovige ?

  Er bestaat geen god. Er bestaan alleen mensen die er door andere mensen van overtuigd zijn dat er een god bestaat, maar hem zelf nog nooit gezien hebben.

  Like

 21. Trouwens, het is onmogelijk te weten dat het onmogelijk te weteken is dat god niet bestaat. Volgens Rutten’s argument is het dan noodzakelijk waar dat het mogelijk te weten is dat God niet bestaat.

  Like

 22. joost tibosch sr

  In een wereld waarin men in iemand al dan niet gelooft, of waarin men iemand – taalverwant- al dan niet liefheeft, heeft men grijnzend lol als men mensen tegenkomt die met bovenstaand logisch gebrabbel aankomen. zelfs als ze nog zo slim uit de oogjes kijken als Rutten dat ongetwijfeld doet. In die wereld van geloof en liefde kan men alleen maar zuchten als men dit soort taal gaat uitslaan en helemaal als men dat in volle overtuiging maar blijft doen, denkend uiting te geven aan wat, als dat al nodig zou zijn, in geloof en liefde gezegd kan worden!
  In alle logische onverantwoordelijkheid durf ik dit met het grootste plezier en -eerlijk gezegd ook- venijn te zeggen..

  Geliked door 1 persoon

 23. Beschouw een mogelijke wereld waarin God bestaat en zelfmoord pleegt. Voor de rest van de inwoners van de wereld is het onmogelijk te weten dat God niet bestaat. Dat betekent dat de stelling van Rutten is zelfweerleggend. In deze wereld bestaat God wel en tegelijkertijd bestaat hij niet.

  Beschouw een mogelijke wereld waarin God bestaat en Harry Potter per ongeluk een magische formule verkeerd uitspreekt, omdat ie een beginnende tovenaar is. Dat betekent dat hij daarmee God doet verdwijnen. Net voor zijn verdwijning verschijnt God aan Harry Potter en roept: “Getver, Harry, wat heb je nu uitgeflikt? Ik ga verdwijnen.” In deze wereld weet Harry Potter dat God niet bestaat. Het is dus niet onmogelijk te weten dat God niet bestaat.

  Beschouw een mogelijke wereld waarin Satan bestaat en waarin Satan besluit niets te scheppen, of waarin Satan besluit exact één causaal inert object te scheppen ongelijk aan een God. In deze mogelijke wereld is er wel degelijk een subject dat weet dat het God niet bestaat, namelijk Satan.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.