‘Onstoffelijke ziel kan niet worden geüpload’

gettyimages.

Het eeuwige leven zoeken via het uploaden van onze geest is als zoeken naar de Heilige Graal. ‘Zonder ziel zou, wat het computerprogramma ook maar uitdrukt, slechts het leven nabootsen, want de totaliteit van ons fysieke bestaan ​​is veel meer dan de som van onze meetbare gedachten of het patroon van neurale synapsen die in de hersenen vuren.’ Aldus Wesley J. Smith in het artikel Your Mind Uploaded in a Computer Would Not Be You. ‘Het echte leven heeft een levend lichaam nodig.’

Je geest of persoonlijkheid, op de een of andere manier geüpload in een geavanceerd computersoftwaresysteem, is geen ander levend ‘jij’. Met je geest of persoonlijkheid op de een of andere manier geüpload, ben je nog steeds dood.’

In tegenstelling hiermee verklaarden anderen, zoals professor Brian Cox: ‘I don’t think people’s minds are different from computers because that would imply there’s something non-physical about them.’ En Ray Kurzweil, van Google, voorspelde dat binnen dertig jaar mensen hun volledige geest naar computers kunnen uploaden en digitaal onsterfelijk zullen worden.

Maar volgens Smith, senior fellow bij het Centre on Human Exceptionalism van het Discovery Institute, heeft het echte leven een levend lichaam nodig, en komt een elektronische avatar niet in aanmerking, evenmin als een AI-robot of een andere vorm van ‘kunstmatige drager’.

Dit is misschien gemakkelijker te begrijpen voor traditionele theïsten die geloven dat mensen uit zowel ziel als lichaam bestaan. De ziel, als onstoffelijke essentie, kan niet worden gedigitaliseerd of geüpload. Zonder ziel zou, wat het computerprogramma ook maar uitdrukt, slechts het leven worden nagebootst.’

Je kunt intuïtie niet coderen, stelt neuroloog Miguel Nicolelis, Duke University,  in het BBC News Magazine in een artikel over onsterfelijkheid.

Je kunt geen esthetische schoonheid coderen; je kunt geen liefde of haat coderen. Nooit zal een menselijk brein kunnen worden gereduceerd tot een digitaal medium. Het is simpelweg onmogelijk om die complexiteit terug te brengen tot het soort algoritmisch proces dat je zult moeten hebben om dat te doen.’

Hoogleraar theoretische natuurkunde, Universiteit New York, en popularisator van de wetenschap, Michio Kaku, is echter van mening dat we op een dag zullen leren ‘de persoonlijkheden van onszelf of geliefden in computers te downloaden als een avatar’ en ‘met hen communiceren alsof ze er nog steeds waren. Ze zouden in feite onsterfelijk worden’.

Op Michio Kaku is de repliek van Smith:

Niet waar. We zouden zeer verfijnde gedenktekens hebben gemaakt, meer verwant aan foto’s of video’s dan aan de levenden van de overledenen.’

Smith verwijst ten slotte naar Salomo als hij zegt dat die zei dat er een tijd is om geboren te worden en een tijd om te sterven: ‘Laten we ons leven niet op haar lengte beoordelen, maar op wat we doen met de beperkte tijd die we krijgen’.

Zie: Your mind uploaded in a computer would not be you

Beeld: ‘Humans could soon upload our memories and personalities to virtual avatars, which will interact with loved ones after you have died as you would have when they were alive’. (Getty Images / dailymail.co.uk)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie & religie), schrijver, dichter (bundel: Stiltegebied)

18 Responses

 1. Valère,
  Het verstand slaat enkel energieprikkels op via de zintuigen: horen zien, voelen. Deze worden door de hersenen verwerkt en daar vloeit dan een actie uit voort.
  Massa is een structuur die opgebouwd is uit energiedeeltjes. Men zou kunnen stellen: massa is de hardware en energie is de software.

  Like

 2. In de hersenen kunnen enkel prikkels van de zintuigen opgeladen worden. Die prikkels zijn energiegolven: geluid, licht, …. De ziel wordt omschreven als niet materieel en niet energetisch. De hersenen kunnen geen immateriële zaken registreren. Dus kan de ziel, wat men daar ook onder verstaat, niet opgeladen worden.

  Like

 3. joost tibosch sr

  Jan

  De slotzinnen zijn er er door joodse wijzen inderdaad in die tijd al meteen aan toegevoegd om te bevestigen dat Prediker verstaan moet worden in de joodse geloofstraditie van de “Wijsheid van Salomo”. De “feestrollen” Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied werden/worden op joodse feestdagen gelezen, Prediker op Soekot((loofhuttenfeest Tot op de dag van vandaag worden met name die bijbelse boeken maar al te graag misbruikt door eigen-wijze mensen. Toen om ze tegen de hen onwelgevallige joodse traditie, nu met name om ze tegen de hen onwelgevallige joods-christelijke bijbelse traditie uit te spelen.

  Inhoudelijk is het wellicht zinnig voor je om te weten dat het Hebreeuwse ólam, vertaald met “eeuwig”, niet jouw oneindig voortdurende NU betekent, maar zoals het in de joodse wijsheid veel voorkomend “van eeuwigheid tot eeuwigheid” slaat op de tijd van het allereerste begin tot in de tijd van verste toekomst. ( Ps 103,17 “Maar JHWH is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid, doet Hij recht aan kinderen en kleinkinderen”)

  Like

 4. Jan

  Joost: Over die onbegrijpelijke orthodoxie in de laatste zinnen van Prediker die je aanhaalt. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesiastes#Canonicity

  Een vertaling met dank aan google vertalen:

  De aanwezigheid van Prediker in de Bijbel is een raadsel, omdat de gemeenschappelijke thema’s van de Hebreeuwse canon – een God die onthult en verlost, die verkiest en zorgt voor een uitverkoren volk – er niet in voorkomen, wat het geloof suggereert in zijn ouderdom door de Hebreeuwse “tekst editor” (Kohelet). Het boek begrijpen was een van de vroegst opgenomen discussies (de hypothetische Raad van Jamnia in de 1e eeuw CE). Een van de argumenten die toen naar voren kwam was dat de naam van Salomo genoeg gezag droeg om de insluiting ervan te waarborgen, maar andere werken die met Salomo’s naam verschenen, werden uitgesloten ondanks dat ze orthodoxer waren dan Prediker. Een andere was dat de woorden van de epiloog, waarin de lezer wordt verteld om God te vrezen en zijn bevelen te houden, het orthodox maakten; maar alle latere pogingen om iets in de rest van het boek te vinden dat deze orthodoxie zou weerspiegelen, zijn mislukt. Een moderne suggestie beschouwt het boek als een dialoog waarin verschillende uitspraken tot verschillende stemmen behoren, waarbij de Hebreeuwse “tekst editor” (Kohelet) zelf onorthodoxe meningen beantwoordt en weerlegt, maar er zijn geen expliciete aanwijzingen hiervoor in het boek, zoals bijvoorbeeld in het Boek van Job. Nog een andere suggestie is dat Prediker het meest extreme voorbeeld is van een traditie van scepticisme, maar geen van de voorgestelde voorbeelden komt overeen met Prediker voor een duurzame ontkenning van geloof en twijfel in de goedheid van God. “Kortom, we weten niet waarom of hoe dit boek zijn weg vond naar een dergelijk gewaardeerde onderneming”, vat Martin A. Shields in zijn boek The End of Wisdom 2006 samen: een herwaardering van de historische en canonieke functie van Prediker

  Like

 5. Jan

  Joost. De zinnen die je aanhaalt in Prediker zijn er later aan toegevoegd en niet van Prediker zelf. Als die er niet aan waren aan zou Prediker geen canoniek boek zijn geworden. Vraag het maar na: het is tenslotte je vak.

  Voorts ben ik met je van mening dat mensen niet alles kunnen weten. Maar dan hebben we het over de mens als creatuur (zoon) en niet over de mens als creator spiritus (vader). (Hoewel buiten de duale tijd en ruimte beide identiek zijn.) Het gaat om de vereniging van de stoffelijk creatuur en de creator spiritus, de zoon met de vader en de vader met de zoon.
  In Johannes 10:30 zegt Jezus: Ik en de Vader zijn één. (Dat “Ik”slaat natuurlijk op het “ikgevoel” bij de mens. Ahamkara in het sanscriet: http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/a.html#Aha

  De behoefte in de creatuur mens, tot mystieke vereniging met zijn schepper (die hij dus buiten ruimte en tijd zelf is) komt prachtig tot uiting in het gezang van het Veni Creator Spiritus.

  Like

 6. joost tibosch sr

  Jan

  “..God haalt wat voorbij is, altijd weer terug” = Wij(ik) halen wat voorbij is,altijd weer terug???

  “Älles wat je hebt gehoord, komt hierop neer;: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte”(slotzin en joodse afronding van Prediker). Het is een verwijzing naar een belangrijk aspect van de leer van Prediker:: mensen kunnen niet alles weten, JHWH wel! (ziePred 3,14;5,6;8,12v; Sir 1`,13)

  Het is wat al te gemakkelijk om wijsheid uit het hele oude India op één hoop te gooien met joodse wijsheid uit de 4de-3de eeuw voor Chr…en dan mensen uit onze tijd met hun duidelijke verleden en hopelijk toekomst op te zadelen met een extatisch esoterisch “eeuwig NU”!

  Like

 7. Jan

  Hindoeïsme: Uit de Mahabharata, boek Bhagavad Gita, Hoofdstuk 2 vers 12

  Nooit was er een tijd dat ik niet bestond, noch jij noch al deze koningen; noch zal ook maar
  een van ons in de toekomst ophouden te bestaan.

  Christendom: Uit de Bijbel, boek Prediker, Hoofdstuk 2 vers 15

  Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

  Like

 8. Jan

  Beste Joost.
  Ik waardeer Prediker, daar heb ik geen moeite mee dus. Het gaat bij hem om het cyclische: het oosterse begrip Samsara dus. Prediker zegt: er is niets nieuws onder de zon. Alles was al en zal steeds weer zijn. Alles is onuitsprekelijk vermoeiend.
  Over “onze maker”, dat zijn wijzelf. (Dat is te begrijpen als je even buiten de tijd denkt.)(Alles “is” dan, geen verleden en geen toekomst: alleen het eeuwige NU)

  Like

 9. joost tibosch sr

  Jan Dat jij het ineens over “onze maker” hebt, die alles wat wij mensen bedenken al bedacht heeft !? Jouw esoterischje wijsheid heeft moeite met de wijsheid Prediker van joodse oorsprong?

  Like

 10. Jan

  Een levend organisme is een zichzelf organiserende eenheid (de naam ‘organisme’ zegt het al: organi-seren (activiteit) en isme (zijnde).
  De “ziel” is de ‘bezieling’ van het “lichaam”. Het “lichaam” is de ‘drager’ van de ziel.
  Beiden zijn dus niet te splitsen. Haal je de organiserende activiteit weg, dan spreekt men over stilliggend lijk en alle samenstellende delen daarvan vallen uiteen.

  Descartes splitste de mens in geest en lichaam. In het licht van vele religieuze overtuigingen is dat nogal een heel erg simpele opdeling. Er zijn indelingen in vele lichamen die “organisch” (georganiseerd) samenwerken, tot vele tientallen.

  Bijvoorbeeld het vormlichaam, denklichaam, begeertelichaam, energie (of vitaliteit) ’s lichaam. (sanscriet: atman, buddhi, manas, kama, prana, ligua sarira en sthula sarira) Bij de katholieken heb je bijvoorbeeld de geest, ziel en lichaam indeling (drie dus) maar dan kent men vele engelen en demonen die op de mens invloed hebben. Net zoals in de Griekse mythologie vele goden, die eigenlijk verpersoonlijkingen zijn van de samenwerkende lichamen in de mens en wereld.

  Als deze lichamen staan via “upload” en “download” verbindingen met elkaar in verbinding in de esoterische wijsbegeerte “layacentra” genoemd.
  http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/l.html#2

  In het bijbelboek prediker Prediker 12: 1-7 Wordt dat layapunt een “zilveren koord”
  Denk aan je Maker voordat het zilveren koord (van het leven) wordt losgemaakt en je gouden lamp (je ziel) breekt. zie
  https://www.basisbijbel.nl/boek/prediker/12

  De upload en download verbindingen zijn door onze maker al bedacht. Daar valt de beste supercomputer volledig bij in het niet. Het beste lijkt me: mens ken uzelf, daal af in de diepste kelders van duister onbewustzijn en stijg naar de hoogste verlichting.

  Like

 11. joost tibosch sr

  Bij de “beperkte mogelijkheden van ons leven” hoort tegenwoordig ook dat we elkaar ook eventueel digitaal “in een doosje kunnen doen”!

  Like

 12. joost tibosch sr

  Alleen de levende lichamelijk geestelijke werkelijkheid van de mens kan digitaal geupload worden en na het sterven in de herinnering van anderen worden meegenomen. Na iemands dood valt slechts -hoe vervelend ook- het graf of menselijke resten door anderen te uploaden..

  Like

 13. We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen onorganisch en organisch.
  De gekende computers en robotten zijn met anorganische onderdelen samengesteld. Het zijn copy-cats van menselijke eigenschappen.
  De mens is, in feite, een organische computer
  Men kan de ziel wel niet uploaden, maar wat de wetenschappers wel kunnen is het DNA van eicellen zodanig manipuleren, dat een heel ander wezen ontstaat. Dat is dan een heel ander mens of zelfs een monster.
  Daarom dat er zo veel morele bezwaren zijn tegen het experimenteren met menselijke embrios. Waarscheinlijk zeer terecht.

  Like

 14. Zwerver

  Mijn geest kan nooit geupload worden. Mijn geest is het vermogen om te denken en waar te nemen. Dat is onstoffelijk, kan niet gevangen worden in een programma. Daarnaast is mijn geest ook nog eens intuïtief, dwz dat ik het niet-weten heb ontsloten. (het was er altijd al, maar ik wist het niet)

  Ik heb geen verstand van computers, maar volgens mij kan je alleen informatie up en down loaden en niet het vermogen om informatie waar te nemen (bewustzijn) en er over na te denken.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.