‘Evolutie is intelligent design’

intelligent_design (1)
‘Darwin en vele moderne evolutiebiologen stellen dat evolutie functioneel ontwerpt’, zegt bioloog John Jacobs. ‘Experimenten laten ook zien dat het functionele resultaat van evolutie herhaalbaar is.’ Jacobs stelt dat veel van zijn vakgenoten daar zo over denken. Slechts weinigen geloven in repeterend toeval. Jacobs hiermee reageert op het artikel Is er Intelligent Design in de natuur? van Vincent Kemme, 20 november jl. op Biofides. Op Facebook ontstaat een boeiende discussie.

gerardverschuurenOp Biofides verwijst Jacobs naar geneticus en wetenschapsfilosoof Gerard M. Verschuuren (foto: Biofides) die Intelligent Design (ID) weerlegt als een wetenschappelijke theorie die zou leiden tot een ‘god van de gaten’. De natuur, biologische evolutie inbegrepen, heeft geen bovennatuurlijke interventies nodig die complexe structuren voortbrengen. De metafysische ontwerper en zijn wetten van de natuur, met inbegrip van natuurlijke selectie, volstaan. 

‘Gerard M. Verschuuren, wetenschapper, schrijver, spreker en adviseur, werkzaam op het raakvlak van wetenschap, filosofie en religie, legt het verschil uit tussen ‘intelligent design’ als een metafysisch concept en ‘ID’ als wetenschappelijke theorie. Hij onderschrijft het eerste, noemt het ‘kosmisch ontwerp’ en schrijft het toe aan God, de auteur van de natuurwetten en schepper van de wereld die wordt onderzocht door natuurwetenschappen.’

 

Jacobs stelt, met een verwijzing naar paleontoloog Richard Fortey (foto: Kennislink) op Kennislink, dat toeval en blinde gebeurtenissen zich niet herhalen, maar evolutie wel: evolutie is niet puur toevallig en kan zich herhalen. Ook stelt hij dat zelfs Richard Dawkins de mogelijkheid van functioneel (intelligent) ontwerpen door evolutie aantoont. 

‘Dawkins gaat uit van de moleculaire onvoorspelbaarheid van evolutie. Technisch gezien correct, maar dan moeten we ook zeggen dat de moleculaire uitkomst van antistoffen door vaccinatie onvoorspelbaar is. De voorspelbare werking van vaccins is echter het grootste bewijs dat de moderne biologie nuttige waarheden levert.

richard_fortey1Dawkins valideert het concept evolutie echter met zijn Weasel* en beargumenteert dat de evolutie dan dit en dan dat kan selecteren. Technisch correct, maar tussen de verschillende vormen van selectiedruk zitten vaak tienduizenden of miljoenen generaties. Als Dawkins zegt ‘Het is duidelijk dat evolutie niet naar een uitkomst toewerkt,’ bedoelt DAWKINS dat de FUNCTIONELE uitkomst van evolutie ONVOORSPELBAAR is. Voor dat functioneel onvoorspelbaar zijn heeft hij GEEN WETENSCHAPPELIJKE argumenten, dit is louter gebaseerd op zijn atheïstische levensvisie.

Dawkins redeneert vanuit de details. Wie de details van de moleculaire evolutie van een antistof respons tegen een vaccin bestudeert verwacht een breed spectrum aan mogelijk uitkomst. Functioneel is het een effectieve immuunrespons in > 99% van de gevallen. Als ik in een dobbelspel > 99% van de gevallen het gewenste resultaat gooi, gelooft niemand meer in toeval.

Vooralsnog toont evolutie in de herhaalde opvolging van fossielen (Conway Morris), evolutie van species in het lab (Lenski), de herhaalde opvolging van functionele eigenschappen en genen (vele bv. Thornton) allemaal op de functionele voorspelbaarheid. In overeenstemming met DARWIN maar tegenstrijdig met DAWKINS.’ 

johnjacobsfacebookJohn Jacobs (foto: Facebook) stelt ten slotte dat Dawkins tot een minderheid behoort die ook niet de wetenschappelijke literatuur aan zijn zijde heeft. Ook heeft hij weinig bijgedragen aan de wetenschappelijke discussie in de evolutiebiologie. Wel beïnvloedt hij de opinie van het lekenpubliek sterk.
Intussen gaat de discussie verder, waarbij Jacobs stelt dat evolutie ontwerpt op een manier die ook hij metafysisch gezien als intelligent zou bestempelen. Voor alle duidelijkheid heeft hij vanaf het begin al afstand genomen van de ID-ideologie die stelt dat evolutie niet kan ontwerpen.

Zie: Facebook – scroll naar bericht van Vincent Kemme over intelligent design, 20 november 2013 (in groep: Geloof & Wetenschap)

Foto: metropolitician.blogs.com

 • Weasel: Richard Dawkins probeert intelligent design in evolutie als ‘climbing mount improbable’ (toename van ‘ontwerp’ in de natuur) te weerleggen in ‘de blinde horlogemaker’. Echter zijn voorbeeld over ‘me thinks its a weasel’ gaat uit van toegroeien naar een ontwerp (genoemd zinnetje van Shakespeare). Met andere woorden, ‘climbing mount improbable’ lukt ook Dawkins alleen als hij uitgaat van een bestaand ontwerp(er). (John Jacobs)

About Paul Delfgaauw

Paul Delfgaauw is freelance tekstschrijver voor de Academie voor Geesteswetenschappen, Utrecht. Opleiding Religiestudies – richting Media & Cultuur (2014 – 2019) – aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (eindexamenscriptie: ‘Het draagbare Joodse vaderland’). Ik verken sinds jaar en dag - de laatste dertien jaar via mijn blog Goden en Mensen - filosofie, religie en spiritualiteit.

24 Responses

 1. We hebben een wetenschappelijk beeld, hoe uit de wolkennevels van waterstof-ionen het heelal is ontstaan en geëvolueerd tot wat het nu is. We weten niet wat het eerste begin was. Waar zijn die ionen nevels vandaan gekomen??? Uit de oersoep, maar waar komt die vandaan?

  We weten dat levende cellen uit dode molecule combinaties bestaan. Wat de weg is tussen stikstof, zuurstof, waterstof en fosfor naar cellen weten we niet. Een cel is zo ingewikkeld dat er met verbazing naar kunnen kijken maar nog niet begrijpen hoe deze uit dode stof ontstaat. De tussenfases kennen we niet.

  We weten dat levende wezens evolueren binnen de soort, maar hoe de ene soort naar een andere evolueert weten we niet en is zeker nog niet bewezen.
  We kunnen hier enkel uit besluiten dat we de puzzel nog helemaal niet tezamen hebben gelegd.
  Alle welles nietes discussies hebben dus, op dit ogenblik, weinig zin.

  Like

 2. joost tibosch sr

  Het westers denken begint nu met de wereld van atomen met zijn potentie om in evolutie uit te groeien naar atomaire verbazingwekkende bewuste sociale menselijkheid. In het in het westen meegekomen monotheisme en in het eigen humanisme kan men zich buiten/vóor/in die evolutionaire werkelijkheid een Intelligent Design denken als bron van evolutionaire werkelijkheid, religieus op grond van onze persoonlijk sociale werkelijkheid als persoonlijke liefdevolle God gedacht, die ons onze werkelijkheid als opgave geeft. In het oosters denken emaneert het goddelijk Al bewustzijn naar en in die werkelijkheid van ons, die uiteindelijk weer opgaat in het Albewustzijn. Kunst is dat we in ons global village elkaar proberen te begrijpen en elkaar met ons mensenrecht kunnen uitstaan. En dat zou niet alleen leuk zijn, maar erg belangrijk om samen onze wereld gestalte geven.!

  Like

 3. Jan

  Ik ben het in principe met je eens. In de uitwerking zou ik graag meer in detail gaan. (dat vind ik leuk verder niet hoor)

  De stap van E=MC2=Psy vind ik te groot en Psy is mijns inziens te vaag omschreven. Een leuke eerste tussenstap van materie-energie-ruimte-tijd naar informatie heb net geschreven als het holografish principe. Waar massa en energie en ook nog ruimte en tijd als projectie van informatie gezien kan worden.

  https://godenenmensen.wordpress.com/2013/10/03/een-zielloos-tweede-leven-in-een-computer/#comment-3280

  Het leuke vind ik dat het aansluit bij het idee van de akashakroniek, https://nl.wikipedia.org/wiki/Akashakroniek.
  Een combinatie van ether en informatie dus. De new age is dat weer opnieuw aan het ontdekken als het noëtisch bewustzijn (als ik het goed begrepen heb).

  Uitgaande van theosofische leringen zou ik niet E=MC2 schrijven maar omgekeerd dus van het meest tastbare de materie naar steeds fijnere sub-stantie gaan. Dus een hele hierarchie van steeds fijnere werelden. Beginnende met vast naar steeds ijler.

  M (massa)= E/C2 (energie)+ dimensie tijd= ruimtetijd= eeuwige informatie + prana (levenskracht) = kama (begeertekracht) + (voorstelliingsvermogen) = manas (denkvermogen) + inzicht = buddhi (wijsheid) = atman (bewustzijn waarnemendheid)

  Dit soort ideeën kom je overal tegen in de subculturen in de kabbala, gnostiek, boeddhisme, oude Egypte enz. Alleen gaat men dan de omgekeerde kant op: bewustzijn als bron via via via via naar de materie: emanatie

  Ik vind dit leuk, verder heeft het geen zin dus 😉

  Like

 4. @Jan en Valère. Eigenlijk zeggen jullie hetzelfde als Mark. We kunnen de verschijnselen van die paradigmaverschuiving waarnemen, en baseren daar vermoedens en denken op. Je weet dat die verandering komt, maar je weet niet hoe. Niet het einde der tijden, denk ik.

  Like

 5. -Om nog eens op het onderwerp zelf terug te komen .
  -Is er een intellect design aanwezig in de evolutie ?
  -Wel als men nagaat in de natuur hoe uit twee cellen bv. een mens, een dier of een plant ontstaat, die dan een enig proces van ontwikkeling en groei ondergaan .
  -Als men ziet in de atomenwereld hoe elementen zich verenigen om tot bepaalde stoffen te ontwikkelen .
  -Als men ziet in die atoom kernen hoe deeltjes kunnen ontstaan en weer vergaan ( de quantum collapse ) en nog veel andere mysterieuze fenomenen, dan kan men niet loochenen, dat er overal sprake moet zijn van een finaliteit en dus ook van een intellect design …
  -Immers wat zet die evoluties in gang en wat leidt ze ? Als men aanneemt, dat E=mc², of dat energie kan omgezet worden in massa of materie en vice versa, wat zorgt dan wel voor die omzet of veranderingen ?
  -Is het dan niet redelijk en filosofisch noodzakelijk, dat de formule filosofisch wordt uitgebreid tot E=mc²=Psy ; waar ‘psy’ staat voor een vorm van bewustzijn, intellect design, enz.
  -En dat het besef hiervan een noodzakelijke aanvulling is voor wat men fysica noemt en voor het verder begrip van onze realiteit .
  -Vraag zal natuurlijk steeds blijven : wat is dan die Psy, dat bewustzijn of die absolute logica, waaruit als enig absoluut ‘zijn’ alles moet ontsproten zijn …
  -En hier begint dan weer ‘ons weten van niet-weten’…of van een partieel weten…; terwijl volledige ‘kennis’ de capaciteit van onze ‘atomen-groep’ als mens te boven gaat …

  Like

 6. -Men kan inderdaad die ware realiteit enigszins ‘benaderen’ door onze ratio en logisch denken .
  -Dan kan men ten hoogste komen tot die ratio zelf of tot de absolute logica van een even absoluut ‘zijn’ .
  -De realiteit wordt dan slechts als een vorm van absoluut en transcendent ‘ietsisme’ gezien, zonder daar verder in detail te kunnen toe komen .
  -Net zoals in de ‘grot van Plato’ ziet men slechts schaduwen, maar kan men wel achter dat alles een ‘licht’ vermoeden …, die dat alles teweeg brengt .

  Like

 7. Jan

  Ik vind het een erg mooie ontroerende zin:

  “Misschien moeten we dan toch zwijgen waarover we niet kunnen spreken”

  Het duidt mijns inziens iets aan van een andere werkelijkheid van onkenbare diepe,hoge waarde, zoals o.a. de essentie van schoonheid en liefde, waar onze begrippen, het denken en onze woorden alleen maar naar kunnen verwijzen. Om dat andere te ervaren dient het denken te zwijgen en de wijsheid te vervagen.

  Ook het woord “misschien” is mooi: het beweert dat het onzeker is. Het alludeert aan het inzicht dat de grootste zekerheid is, dat alles onzeker is. In dat inzicht kan men een paradoxale rust vinden. Omdat het streven naar zekerheid met goede reden opgegeven kan worden. Dan bedrijft men bijvoorbeeld filosofie, niet om iets te bereiken maar omdat het bij je hoort.

  “Misschien moeten we dan toch spreken waarover we niet kunnen spreken” Dan kan het verstand zijn eigen grenzen leren kennen en die respecteren door stil te worden.

  De volgende zin citaat: “en verder tevreden zijn met die ‘muur’ die ons belet tot de ware realiteit te komen.”

  Die ‘muur’ wordt dus mijns inziens veroorzaakt door het denken en de wijsheid, o.k. Als die ontdekt is kan je daar (meer) dan tevreden mee zijn. Maar dat wil niet zeggen dat men niet tot de ware realiteit kan komen. Er zijn mijns inziens andere wegen.

  De weg van de stilte.

  Like

 8. -Misschien moeten we dan toch zwijgen waarover we niet kunnen spreken ; en verder tevreden zijn met die ‘muur’ die ons belet tot de ware realiteit te komen .
  -En zodoende alle filosofie beperken tot wat voor ons bereikbaar en praktisch is …

  Like

 9. Mark

  Onze waarnemingshorizon is onderhevig aan een ophanden zijn de paradigma verschuiving. Wij plachten ons vast te houden aan het tastbare en grijpbare, maar komen daarbij steeds meer tot inzicht dat de natuur zijn ware aard niet aan ons laat zien. Onze eigen atomen die andere atoomgedragingen willen doorgronden is ook best bizar.

  Like

 10. Jan

  Ik begrijp niet wat het misverstand zou moeten zijn. Je zegt toch in principe hetzelfde als ik? Alleen gebruik je er een cirkelredenering voor. (als je dat maar letterlijk interpreteert 🙂 )

  Behalve dat heb ik in mijn tweede zin, nog iets anders gezegd. Dat het niet juist is, als je oogkleppen opzet of een tunnelvisie krijgt, om het met andere woorden weer te geven.

  Like

 11. verwonderde

  In lulk wiif, en in lek skip, binne skippers slimste pleagen.
  Ik leerde wel Fries als eerste taal, maar leerde het nooit schrijven.
  Het woord lulk of lilk, heeft geen goed Nederlands equivalent, het betekent iets van kwaadaardige zeur.
  Darwin trof het ook niet, zo te horen.

  Like

 12. verwonderde

  Al weer een misverstand.

  Wetenschap kan worden gezien als als een cirkel, daarbinnen weten we, in de zin van nog niet verworpen theorieën.
  Maar naarmate de cirkel groter wordt wordt ook de omtrek, de aanraking met niet begrepen zaken, groter.
  Dat is helemaal niet erg.

  In een programma over wetenschap, en wetenschappers, al weer vele jaren geleden, werd wetenschappers gevraagd wat ze god, als die zou bestaan, zouden willen vragen,
  Eén van hen antwoordde ‘ik wil niets vragen, ik wil het zelf uitzoeken”.

  Like

 13. Jan

  Ook wetenschappers weten niets zeker !! Hoe meer ze weten over een bepaald onderwerp, hoe meer vragen er opdoemen.

  Het concentreren op een bepaald specialisme kan zelfs gevaarlijk zijn: men raakt vervreemd van de mensheid waar men toch deel van uitmaakt.

  Like

 14. joost tibosch sr

  Het eerste wat bij me opkomt is dat Darwin geweldig pleased zou zijn met dit geluid . Als geen ander met zijn evolutionaire hersens. heeft hij geworsteld met zijn echt persoonlijke geloof. Privé ook nog eens door het benauwde toen begrijpelijke geloof van zijn vrouw voor het blok gezet. Jammer, dat hij dit niet meer te horen krijgt!

  Like

 15. Dit is een periode van grote onzekerheid. Alles wat als wetenschappelijke waarheid werd gezien, wordt betwijfeld. Niets staat meer vast, en alles gaat versneld. Volgens Lievengoed zijn mensen onderhevig aan ontwikkelingsfasen. Misschien is dit zo’n fase ? Mensen leren het meest door eigen ervaring. Die moet je wel aandurven.

  Like

 16. Jan

  Wij mensen zijn toch slaven van gemeenschappelijke obsessies! En die obsessie’s naarmate ze groter en groter worden krijgen een eigen dynamiek. Daardoor dekken de namen de begrippen niet meer en verworden theorieën tot psychische monsters met een soort eigen kracht zoals vampiers.

  Het woord evolutie betekent ontrollen, zoals involutie inrollen betekent. Mij lijkt n.l. dat het woord “evolutie” ten onrechte als wapen gebruikt door de neodarwinisten tegen sommige monotheisme.die het woord ID gebruiken om hun God te verhullen.

  Als we onze woorden eens definieerden, dan lijkt me dat we grotere overeenstemming kunnen hebben dan nu.

  Like

 17. onwetende

  Het is weer eens een verhaal wat slechts aantoont dat wij onzekerheid willen vermijden.
  Onzekerheid vreet hersencapaciteit, en leidt tot spanningen in kuddes, waardoor kuddes met schijnzekerheid in het voordeel zijn, op korte termijn.
  In hoeverre oorlogen voortkomen uit schijnzekerheid, moeilijk te zeggen.

  Ik weet niet meer welke bekende bioloog het volgende zei ‘iedereen ziet dat er evolutie, maar niemand weet hoe het werkt’.
  Toch verschijnen er om de haverklap verhalen die proberen uit te leggen hoe het werkt.
  Een verstandig mens wacht gewoon af tot we het een keer snappen, of niet.

  Onze hersenen werken associatief, mij schiet nu te binnen een uitspraak over geschiedenisboeken ‘die zeggen meer over de periode waarin ze zijn geschreven dan over de periode waarover ze gaan’.
  De verhalen van de biologen zeggen dus ook meer over deze periode dan over evolutie.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.