Rechtstreekse argumenten voor het bestaan van God

130111-QuasarPhoto-hmed-0920p_files.grid-10x2
‘Het duurt nog even voor dat het in de media doordringt, maar in Amerika heeft men al wel door dat Richard Dawkins debatten begint te weigeren.’ Drie argumenten die rechtstreeks het bestaan van God als conclusie hebben. Die gaf filosoof Emanuel Rutten afgelopen donderdag bij het Groningse CSFR-dispuut Yir’at ‘Adonay over ‘Bewijs (je) God’. Hoe komt hij uit bij de christelijke God?

‘Het debat tussen het atheïsme en het christelijk geloof is aan het kantelen, stelt dr. Emanuel Rutten. Veel atheïstische kritiek is overtuigend weerlegd, er zijn nieuwe christelijke argumenten bijgekomen en oude argumenten zijn verbeterd.’

Bewustzijn los van materie
In zijn lezing Redelijke argumenten voor theïsme: een cumulatieve casus, zet Rutten zijn filosofie over zijn godsargumenten uitgebreid en helder op een rijtje. Zo sprak hij over bewustzijn dat los van materie kan voorkomen: dat het dus onredelijk is om het bestaan van God op voorhand te willen afwijzen omdat een lichaamsloze geest niet mogelijk zou zijn.

Ook gaf hij argumenten voor een eerste oorzaak van de wereld en drie argumenten die rechtstreeks het bestaan van God als conclusie hebben. Vervolgens ging hij ‘van een eerste oorzaak naar God’, want het is alleszins redelijk om te denken dat de eerste oorzaak geest in plaats van stof is, zodat God dus inderdaad bestaat.

‘We concluderen dus dat de wereldgrond een noodzakelijk bestaande concrete entiteit moet zijn die de wereld voortbracht op grond van een vrije wilsact. De grond van de wereld is dus een noodzakelijk bestaand en vrij subject. Nu veronderstelt vrijheid bewustzijn. Een onbewust subject kan immers niet vrij zijn. De wereldgrond is dus een noodzakelijk bestaand, vrij en bewust subject. Dus God bestaat.’

emanuelruttendissertatie (1)De drie argumenten die Emanuel Rutten geeft en die rechtstreeks het bestaan van God als conclusie hebben: Allereerst een argument vanuit de oorsprong van het natuurlijk bewustzijn; het tweede argument betreft het bestaan van God vanuit de moraal; zijn derde argument behandelt het modaal-epistemisch argument uit zijn proefschrift.
De filosoof stelt daarin dat alles wat mogelijk waar is, ook mogelijk kenbaar is en dat het onmogelijk is om te weten dat God niet bestaat.

‘Uit beide premissen, dus enerzijds ‘alles wat mogelijk waar is, is mogelijk kenbaar’, en anderzijds ‘Het is onmogelijk te weten dat God niet bestaat’, volgt logisch de conclusie dat God noodzakelijk bestaat.’ 

Tegenwerpingen
Rutten gaat hierna in op de tegenwerpingen die hem voor de voeten worden geworpen en besluit met de uitspraak dat alles uiteindelijk naar God verwijst. ‘Niet alleen ons gevoelens, onze intuïties en onze ervaringen, maar ook ons redevermogen, ons verstand.’

emanuelrutten-1Na de lezing vraagt een van de studenten waarom Rutten (foto: PD) van zijn minimale definitie van God uitkomt bij de christelijke God. De filosoof erkent dat zijn argumenten in feite alleen iets zeggen over een monotheïstisch godsbeeld, maar dat je via Jezus je echter een overtuigende stap kunt maken naar het christendom:

‘De meeste historici zijn het erover eens dat Jezus heeft geleefd, gekruisigd is, dat Zijn graf leeg was, en dat de discipelen meenden Hem te hebben ontmoet na zijn dood. Er is geen enkele seculiere verklaring die deze gebeurtenissen coherenter verklaart dan de Bijbel dat doet.’ (RD)

Bron: Redelijke argumenten voor theïsme: een cumulatieve casus

en: Dr. Emanuel Rutten: Steeds betere argumenten tegen atheïsme

Foto: nbcnews com – ESO / M. Kornmesser: Light from the most distant quasar yet seen reveals details about the chemistry of the early universe.
(5 december 2012)

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

30 Responses

 1. steven

  If the devil exists….there must be a god! Taking another angle on this view (a demon says: don’t send me to a christian again…) The elite/MTV/Royals/Bohemian Grove visitors/musicians/Bob Dylan/ swear, admit or hide the truth
  of the occult. (google ouija bord) And if so a devil/satan exists, he’s far ahead in knowledge. 1000 of years maybe…
  Can we compete that? And are big money use these hidden powers? Gut feeling isn’t something you seek for, but it is something you reap after study.

  Like

 2. O. Pinie

  Hoe eenvoudiger je het kan brengen, des te duidelijker het wordt. Dus hierbij:

  De twee definities van onkenbaar, deze kunnen niet gezamenlijk gebruikt worden. Deze sluiten elkaar namelijk uit.

  onwaar is kenbaar
  noodzakelijk onkenbaar is noodzakelijk onwaar
  Dus: noodzakelijk onkenbaar is noodzakelijk kenbaar

  Het Godsargument is dus duidelijk onzin.

  Like

 3. -Een andere ‘aardse drie-eenheid’ zou kunnen zijn : E=mc²=Psy, of de Einstein hoofd-formule voor onze realiteit E=mc² aangevuld met een bewuste-energieke kracht (Psy) , die alle omzet van massa, materie naar energie en vice versa met een zekere finaliteit, logica of I.D. teweeg brengt …

  Like

 4. Jan

  Ten dele ben ik het met je eens. Je zegt: “Buiten die eeuwige wetmatigheden kan men zich niets als absoluut indenken”. Bestaan er wel eeuwige wetmatigheden? Ik geloof daar niet zo in.

  Neem de halfwaardetijd van uranium 238, die is wetenschappelijk vastgesteld op 4,5 miljard jaar. Niemand heeft zo lang gemeten natuurlijk om dat vast te stellen. Dat is gedaan door het allereerste begin van de logarithmische afname te meten. En daarna –gelooft– men dat die wetmatigheid gedurende 4,5 miljard jaar hetzelfde blijft. Ik acht het goed mogelijk dat de vervalsnelheid in de toekomst sneller kan zijn.

  Neem de wetmatigheid van de wetten van Newton. Die kan je mooi gebruiken op deze aarde en in het zonnestelsel. Dat is gebleken. Maar bestaan ze overal in het heelal? Ik geloof dat niet. In ieder geval op de schaal van onze melkweg klopt er niets van: het melkwegstelsel lijkt eender op een draaiend wiel dan op de bewegingen volgens Newton. Wat doet men dan? Men krabt zich niet achter de oren, maar men –gelooft– de absolute wetmatigheid aan van Newtons wetten. Dan neemt men onzichtbare krachten aan die op de juiste manier zowel afstotend als aantrekkend werken. Die worden dan veroorzaakt door onzichtbare energie en materie en men noemt dat dan “zwarte materie” en “zwarte energie”. En deze aanname, die je dus nooit kan bevestigen, leidt tot de meest vreemde conclusies.

  Neem de hoogste snelheid: de snelheid van het licht een natuurconstante. Die is gemeten door Michelson. Samen met de gemeten Lorentzcontractie en de theorie van het elektromagnetisme van Maxwell is dat het uitgangspunt voor de speciale relativiteits-theorie van Einstein. Wat gebeurt er dan? Men zegt: “volgens Einstein is de snelheid van het licht constant en de hoogste snelheid.” in plaats van: “volgens Mischelson’s metingen is de lichtsnelheid constant en de conclusie o.a. daaruit, volgens Einstein, is dat het de hoogste snelheid is.” Het blijkt door metingen dat de lichtsnelheid langzaam lager wordt: maar dat wordt genegeerd omdat men in absolute wetmatigheden gelooft.

  Neem de wiskunde en wat Gödel er over zegt. Wiskunde is een bedacht hulpmiddel dat de werkelijkheid nooit consistent kan beschrijven.

  Mijn geloof is dat er geen eeuwige wetmatigheden zijn, maar dat er een bepaald gedrag is van de levende natuur. En daarbij zie ik het leven in alles: zowel in de atomen, mensen en sterrenstelsels. Stel je eens voor dat de fotonen op hun weg door het eindeloze heelal moe worden en langzamer gaan. Hoe gaat het dan met de roodverschuiving? Zijn de gemeten afstanden wel juist? Als elektrotechnicus heb ik me altijd verbaast bij de berekening van de propagatie van elektronen op een printplaat dat de lichtsnelheid bijvoorbeeld 70% werd of nog minder. Afhankelijk van de epsilon en de mu dus. Een natuurcontante die bepaald wordt door de elektrische en magnetische “constantes” Die zijn dan in het vacuum een bepaalde waarde. Wie garandeert mij dat ver weg in het heelal deze elektrische en magnetische “constantes” hetzelfde zijn? Dus de lichtsnelheid ook hetzelfde is? Ik heb uit deze overwegingen de conclusie getrokken dat de “big bang” niet waar is.

  Het geloof in de logica en de absoluutheid van zijn redeneringen van Rutten is vergelijkbaar met het geloof in God van Rutten. Ik denk dat het komt door zijn opvoeding en de behoefte in die kringen aan een absolute zekerheid.

  Mijn mening:
  Er is niets zeker, behalve deze zin. (grijns)

  Like

 5. -Ook een persoonlijke god zou zich moeten schikken naar die ‘absolute logica’, die daarom zelf het enige transcendente en absolute ‘zijn’ is . Buiten die eeuwige wetmatigheden kan men zich niets als absoluut indenken ; al het overige ‘moet’ niet zijn, is niet noodzakelijk en is derhalve contingent aan dat absolute ‘zijn’ .
  -De filosofische formule E=mc²=Psy kan de splitsing van Descartes weer tot een eenheid brengen .

  Like

 6. O. Pinie

  Nadere toelichting eerdere standpunt:

  Het gebruik onbekend waar/onwaar:
  mogelijk waar = onbekend waar
  mogelijk onwaar = onbekend onwaar

  Ik koos voor deze bewoording, om de nadruk te leggen dat dit nog steeds onbekend is. Beide statements kan je ook vervangen met onbekend.

  Hoe ik kom op: ‘God bestaat niet’ is Onbekend onwaar
  ofwel: ‘God bestaat niet’ is mogelijk onwaar

  Ik gebruik de definitie: onkenbaar is ‘niet mogelijk om te weten’.
  Aangezien we uit mogelijke werelden slechts kunnen achterhalen of iets logische mogelijk zou kunnen zijn, hadden we alleen te weten kunnen komen dat:
  ‘God bestaat niet’ mogelijk waar is
  De uitkomst is dat we dit niet kunnen weten
  Dus: ‘God bestaat niet’ is mogelijk waar, kunnen we niet weten
  Dus: ‘God bestaat niet’ is mogelijk onwaar
  Dus: Onbekend onwaar

  Ik gebruik de definitie van onkenbaar, dat het niet mogelijk is om te weten.
  Emanuel gebruikt opeens (de grote wisseltruc) een andere definitie, dat het onwaar is.
  Ik laat het de twee definities tegen elkaar opnemen.

  Like

 7. Jan

  Ik ben het met je eens dat het godsbewijs van Rutten een woordspelletje is.

  Maar net zoals het geloof volgens mij in een persoonlijke scheppende God niet juist is, is ook het geloof aan absolute wetmatigheden onjuist.

  Beiden zijn aannames. Sterker nog: de beide aannames zijn dode fragmenten die ooit een levend geheel zijn geweest. Ze hoorden bij elkaar en vulden elkaar aan tot een levende werkelijkheid. De splitsing is ontstaan door Descartes. Die heeft de levende werkelijkheid opgesplitst in een abstracte geest en een dode materie.

  Ik zeg hier bewust materie en niet substantie. Substantie is letterlijk het “onderstaande” de levende “drager” van het proces van het leven. In dat leven is geen plaats voor wetten, maar voor gedrag. In het huidige paradigma zou het woord “substantie” niet passen.

  De illusie dat er absolute wetten zouden zijn komt rechtstreeks voort uit het idee dat er een buitencosmische onbewogen beweger (schepper God) is, die het heelal heeft doen ontstaan. En dat daarna causaal volgens de opgelegde regels automatisch een partijtje biljart deed ontstaan, omdat de Godheid zich teruggetrokken heeft.

  Het woord “wonder” wordt gebruikt door hen die in beide absolute zekerheden van dode stof en levende abstracties (geest) geloven. Dan als uitzondering is er een “wonder” als de God even zijn eigen wetten tijdelijk opzij zet.

  Like

 8. -Het godsbewijs en dito argumenten van dhr E.Rutten zijn niets meer dan woord-spelletjes, en hebben geen enkele metafysische grond .
  -Een nieuw godsbewijs of bewijs voor het ‘absolute’ heb ik zelf bijgevoegd aan het artikel ‘Godsbewijs’ van Wikipedia …

  Wikipedia : godsbewijs -aanvulling dd. 4.3.2013 : Valère De Brabandere-

  “Godsbewijs vanuit het absoluut, logische ‘zijn’ . Volgens J.M.Bochenski ( in zijn ‘Wegen van wijsgerig denken’) zijn ‘wetten’ (de eeuwige wetmatigheden van logica, wiskunde en andere ), het enige ‘absolute ‘zijn, terwijl al het overige daaraan contingent moet zijn. En deze wetmatigheden gelden voor de wereld, door dat de structuur van de dingen ontstaat door een projectie van die eeuwige’gedachte-wetten’. Deze wetten behoren tot de ideële wereld, waar alles eeuwig, onveranderlijk en noodzakelijk is. God of het absolute is dus niets anders of meer dan die absolute wetmatigheid .”

  -Quid ?

  Like

 9. O. Pinie

  Het Godsargument van Emanuel Rutten, een ‘meesterlijke’ illusie

  Hieronder zal ik uitleggen hoe deze illusie in elkaar zit.
  Zoals elke illusie is er afleiding nodig. In dit geval is dat het uitdagen van inhoudelijke argumenten. Filosofen willen met inhoudelijke argumenten voor of tegen een stelling argumenteren. Naast dit stukje afleiding, is het ook erg handig dat mensen een confirmatie bias hebben.

  Uitleg van de illusie:

  We beginnen met 3 opties:
  Onbekend
  Bekend onwaar
  Bekend waar

  Dan komt de eerste premisse:
  “For all p, if p is unknowable, then p is necessarily false”

  De truc 1 is, dat dit eigenlijk ook een definitie is:
  unknowable = necessarily false = noodzakelijk onkenbaar, dit noem ik: Onbekend onwaar

  Dan komt als onderdeel van de tweede premisse:
  “If p is possibly true, then p is knowable”

  De truc 2 is, dat knowable vertaald kan worden naar kenbaar, dit lijkt heel erg op bekend, maar kan het beste beschreven worden als ‘mogelijk kenbaar’, ik noem dit: Onbekend waar

  We zijn nu van 3 opties naar 4 opties gegaan.
  Onbekend onwaar
  Onbekend waar
  Bekend en onwaar
  Bekend en waar

  De uitkomst van beide premissen bij het invullen van ‘God bestaat niet’:
  Aangezien we niet kunnen weten dat God niet bestaat, is ‘God bestaat niet’ onwaar

  Hier zit truc 3, aangezien ik heb duidelijk gemaakt dat er twee mogelijkheden van onwaar zijn, en de eerste premisse lijdt naar de definitie van Onbekend onwaar moet het dus zijn:
  ‘God bestaat niet’ is Onbekend onwaar

  Deze truc zit hem er dus in dat hier enkel het woord onwaar wordt gebruikt.

  De conclusie:
  ‘God bestaat niet’ is onwaar, daarom ‘bestaat God’

  Dit is truc 4, dat hier het woord bestaat wordt gebruikt, i.p.v. mogelijk kenbaar.

  Eigenlijk staat hier gewoon:
  ‘God bestaat niet’ is Onbekend onwaar, daarom is ‘God bestaat’ mogelijk kenbaar (Onbekend waar).

  Als we het nu zonder deze illusie uitschrijven krijgen we het volgende:
  ‘God bestaat niet’ is noodzakelijk onkenbaar
  Ergo: ‘God bestaat niet’ is Onbekend onwaar
  Ergo: ‘God bestaat’ is Onbekend waar
  Ergo: Het is mogelijk kenbaar dat God bestaat

  Echter: Het is ook mogelijk kenbaar dat God niet bestaat
  Want ook: “If p is possibly false, then p is knowable”
  Dit is namelijk: Bekend onwaar.

  Ik hoop dat ik hiermee de stappen van deze illusie met alle duidelijkheid heb uitgelegd. En deze illusie heb ontmaskerd. Wat mij betreft verdient Emanuel Rutten de titel: Hans Kazàn van de Filosofie

  Persoonlijk vind ik het niet erg ethisch dat Emanuel Rutten zo’n illusie gebruikt.

  Like

 10. O. Pinie

  Had inderdaad duidelijk niet naar het proefschrift gekeken. Heb dat nu wel gedaan, was zeer informatief. Ik kom later met m’n uitwerking.

  Like

 11. O. Pinie

  Aangezien het metafysisch onmogelijk is om te weten dat er geen lichaamsloos bewustzijn is, die alles weet, en welke dus ook kan weten dat God niet bestaat, is ‘God bestaat niet’ niet noodzakelijk onkenbaar. Het Godsbewijs van Emanuel Rutten is hiermee ontkracht.

  Like

 12. Theo

  MNb,

  een eerste oorzaak, is dat niet juist het groot raadsel,
  hoe is deze eerste oorzaak veroorzaakt? Daar is men kosmologisch ook niet uit. Daar komt religie en wetenschap ergens ook samen in de vraag naar de oorsprong. Carl Sagan verklaarde het ongeveer zo, noem je God als eerste oorzaak, waar is God dan vandaan gekomen, noem de oerknal als eerste oorzaak, waar is die oerknal dan uit vandaan gekomen (iets in die zin.) Wat erop neerkomt, het komt op hetzelfde neer. Maar het maakt het er in elk geval niet minder raadselachtig om.

  Is het je trouwens bekend dat wetenschappers heel veel theorieën aannemelijk achten zonder enig empirisch bewijs daarvoor? Ik hoor daar atheïsten nooit over.

  Like

 13. Theo

  @ Agnost,

  het hopen en schijnheilig hebben geen direct verband,
  ik kan en mag hopen op iets, hoe iemand dat ook wenst te beschrijven, ben ik daarvoor schijnheilig?

  Like

 14. O. Pinie

  Nog een aanvulling: dit lichaamsloos bewustzijn, die weet dat God niet bestaat, die kan dit alleen weten door alles te weten. Dus:

  Een lichaamsloos bewustzijn, die alles weet, bestaat
  Een lichaamsloos bewustzijn, die alles weet, bestaat niet.

  Het is onmogelijk om te weten dat een lichaamsloos bewustzijn, die alles weet, niet bestaat.

  Like

 15. O. Pinie

  Het is onmogelijk om te weten dat dit lichaamsloos bewustzijn, die weet dat God niet bestaat, niet bestaat. Geen enkele getuige, hoe betrouwbaar ook, kan iemand in een zekere positie brengen ten aanzien van het niet bestaan van dit bewustzijn, etc. etc.

  Dus er is sprake van een welles-nietes situatie, een patstelling dus. Zoals gezegd, in alle situaties gaat de redenering van Emanuel Rutten onderuit.

  PS. dit bewustzijn bestond altijd al en is niet gecreëerd, dit natuurlijk i.v.m. de reactie die ik anders kan krijgen, over de definitie van hoe Emanuel Rutten God ziet, als persoonlijke eerste oorzaak.

  Like

 16. O. Pinie

  Hierbij nog een overdenking om duidelijk te maken wat voor een onzin Emanuel Rutten aan het verkondigen is:

  Een lichaamsloos bewustzijn, die weet dat God niet bestaat, bestaat
  Een lichaamsloos bewustzijn, die weet dat God niet bestaat, bestaat niet

  ‘God bestaat niet’ is niet meer noodzakelijk onkenbaar, of een ontkenning is niet noodzakelijk onkenbaar, waardoor ‘God bestaat niet’ ook niet meer noodzakelijk onkenbaar is, of God weet dat dit lichaamsloos bewustzijn niet bestaat, maar dan is God het argument voor het bestaan van God en is er sprake van een cirkelredenering, tevens is er dan sprake van een welles-nietes situatie, een patstelling dus. In alle situaties gaat de redenering van Emanuel Rutten onderuit.

  Like

 17. MNb

  “Zo sprak hij over bewustzijn dat los van materie kan voorkomen: dat het dus onredelijk is om het bestaan van God op voorhand te willen afwijzen omdat een lichaamsloze geest niet mogelijk zou zijn.”
  Dat doet dan ook geen enkele atheïst. Die vraagt slechts beleefd of Rutten het empirisch bewijs kan leveren voor bewustzijn dat los van materie voorkomt. Kan hij dat niet? Dan maakt hij zich schuldig aan een cirkelredenering. Wijst hij op verschijnselen die nog niet verklaard zijn? God van de gaten. Ook moet hij even aantonen dat een bewustzijn direct leidt tot het bestaan van god en wel de christelijke god, want anders kom ik met het Vliegende Spaghetti Monster aanzetten.

  “Ook gaf hij argumenten voor een eerste oorzaak van de wereld”
  Dat kan Rutten alleen maar door de natuurkundige bevindingen van de laatste 80 jaar te negeren. Daar heb ik hem op zijn site op gewezen; vervolgens schreef hij “overal waar ik om me heen kijk zie ik causaliteit.” Nou, dat is een geweldig argument. Vervolgens faalt hij aan te tonen dat de keten van oorzaak-gevolg lineair is en niet circulair – zie bv. het pulserende heelal, waarbij Oerknal en Eindkrak samenvallen. Ook laat hij niet zien waarom het universum slechts één oorzaak moet hebben; hindoes kunnen met evenveel of even weinig recht claimen dat het kosmologisch argument hun polytheïsme bewijst. Tenslotte maakt hij gebruik van een semantisch trucje om “aan te tonen” dat god en niet het universum zelf de eerste oorzaak is. Lees eens iemand die verstand heeft van kosmologie, zou ik zeggen. Zoals deze:

  http://preposterousuniverse.com/writings/nd-paper/

  “het is alleszins redelijk om te denken dat de eerste oorzaak geest in plaats van stof is”
  Wil Rutten dan even nauwgezet uitleggen hoe de interactie immateriële geest met stof plaatsvindt? Liefst zodanig dat we er experimenten mee kunnen doen? Lukt niet? Cirkelredenering.

  “het tweede argument betreft het bestaan van God vanuit de moraal”
  Dat is een non-sequitur, gebaseerd op de ongefundeerde aanname dat er zoiets als een objectieve moraal bestaat. Juist Rutten’s ambigue Bijbel toont aan dat dat een betekenisloos concept is.

  “De filosoof stelt daarin dat alles wat mogelijk waar is, ook mogelijk kenbaar is en dat het onmogelijk is om te weten dat God niet bestaat.”
  Het is mogelijk waar dat de duivel bestaat, dat is dus ook mogelijk kenbaar dus is het onmogelijk om te weten dat de duivel niet bestaat. Beiden zijn gedefinieerd als almachtig; een almachtige bestaande duivel is slechter dan een niet almachtige en/of niet bestaande duivel. Dat levert een prachtige contradictie op. Dankuwel Rutten, u hebt net bewezen dat god tot incoherentie leidt.

  “‘De meeste historici zijn het erover eens dat ….. Zijn graf leeg was”
  Ik heb Rutten een tijdje gevolgd; sindsdien is zijn niveau aanmerkelijk gedaald. Rutten houdt hier zichzelf voor de gek.

  “Er is geen enkele seculiere verklaring die deze gebeurtenissen coherenter verklaart.”
  Elk argument dat Rutten naar voren kan brengen om het lege graf te “bewijzen” kan gebruikt worden om ontvoeringen door Aliens te bewijzen:

  http://www.patheos.com/blogs/crossexamined/2013/02/dont-believe-christianity-until-you-believe-in-aliens/

  Net als u PD, is Rutten een overtuigend voorbeeld van het zelfbedrog waar teleologie toe leidt. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Rutten onder de indruk is van fine-tuning. Ik zit er op te wachten totdat u ermee aan komt zetten.
  Rutten bevestigt alleen maar het vooroordeel (of is het toch geen vooroordeel? ik begin te twijfelen) dat religie en wetenschap niet samengaan. Het enige dat kantelt is Rutten’s fantasie.

  “in Amerika heeft men al wel door dat Richard Dawkins debatten begint te weigeren”
  Dat is net zoveel bewijs voor theïsme als Darwin’s bekentenis aan Lady Hope. Tjonge, wat een niveau. Hebben jullie nou echt zo weinig empathie dat jullie geen andere redenen kunnen bedenken? Om maar eens wat te noemen: Dawkins is 72. Misschien heeft hij niet zoveel zin meer.
  Alleen al om dergelijke domheden te vermijden blijf ik maar liever atheïst.

  Like

 18. theo

  “De wereldgrond is dus een noodzakelijk bestaand, vrij en bewust subject. Dus God bestaat.”

  Nee, ik wil niet vervelend doen,
  maar daar is ie weer, Rutten : En dus bestaat God……..

  Like

 19. -Op 5.3.2013 heb ik een nieuw godsbewijs vanuit het absolute, logische ‘zijn’ toegevoegd aan Wikipedia :Godsbewijs …

  Godsbewijs vanuit het absoluut, logische ‘zijn’ . Volgens J.M.Bochenski ( in zijn ‘Wegen van wijsgerig denken’) zijn ‘wetten'(de eeuwige wetmatigheden van logica, wiskunde en andere ),het enige ‘absolute ‘zijn, terwijl al het overige daaraan contingent moet zijn. En deze wetmatigheden gelden voor de wereld, door dat de structuur van de dingen ontstaat door een projectie van die eeuwige’gedachte-wetten’.Deze wetten behoren tot de ideële wereld, waar alles eeuwig, onveranderlijk en noodzakelijk is. God of het absolute is dus niets anders of meer dan die absolute wetmatigheid .

  Like

 20. christin

  Geweldige argumenten voor het bestaan van God…….

  in hoe een ontbrekende dag teruggevonden werd

  vind ik persoonlijk in de belevenissen van Harold Hill, die in de jaren 60/70 adviseur was op het satelietvolgstation op Bermuda waar bemande maanlandingen van de Nasa werden voorbereid. De ruimtevaartdeskundigen kontroleerden de posities van zon, maan en sterren en satelietbanen door de eeuwen om botsingen te voorkomen, maar er ging iets mis.
  De computer gaf aan dat er een dag ontbrak!! Technici keken of er niets mis was met de computer, dat was niet het geval, ze wisten niet wat ze er mee aan moesten…totdat een christelijke ruimtevaartdeskundige opperde dat in de bijbel God de zon ongeveer een dag stil liet staan tijdens een oorlog die Jozua voerde. Natuurlijk werd hij hard uitgelachen, maar omdat ze niets anders wisten te doen, rekende ze het na, het tijdsverschil bleek 23 uur en 20 minuten te zijn, dus het klopte niet helemaal….Wat nu? Toen bedacht de christen dat er nog een keer iets met de zon was, toen koning Hizkia een teken vroeg aan God of hij echt nog 15 jaar langer zou leven (2 Koningen 20) vroeg hij of de zon tien graden achteruit mocht gaan…tien graden is precies 40 minuten….
  Deze twee samen vormden de ontbrekende dag waar ze naar op zoek waren. Dit wetenschappelijke bewijs heeft toen heel wat stof doen opwaaien. Te lezen in Harold Hill, leven als een koningskind….ook verwijst hij naar Prof. C.A. L. Totten,van de Yaleuniversiteit die in 1890 de ontbrekende dag al ontdekte en
  de wiskundige berekeningen hiervan beschrijft in “Jozua s langste dag”.

  Of vraag zelf eens aan God of Hij bestaat, God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken, Hij wil antwoorden…Hij houdt van u! Alzo lief had God de wereld,opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe…

  Like

 21. joost tibosch sr

  Weet me als gelovige nu, hoe geleerd ze ook mogen zijn, al helemaal geen raad met mensen die nog steeds het bestaan van God bewijzen..het wordt me helemaal te bar als je dan ook nog merkt, dat zij met al hun filosofische geleerdheid nog op voorwetenschappelijke manier evangelieverhalen lezen..We weten dan wel en kunnen zelfs bewijzen dat Jezus geleefd en aan een kruis uit de weg werd geruimd, maar we weten ook dat alle evangelieverhalen van geboorteverhalen via wonderverhalen tot en met lijdensverhalen, lege-graf-verhalen, verschijningsverhalen, Pinkster- en hemelvaartverhaal geen historisch feitelijke verslagen, maar prachtige oude joods-christelijke voorwetenschappelijke betekenisverhalen zijn. De eerste christenen, die Jezus hadden gekend, geven in de hun gebruikelijk literaire vorm wee wat leven en dood van Jezus voor hen betekende. Met de nodige wetenschappelijk literaire en historische moeite kan men in die verhalen dan zelfs een goed beeld van de historische Jezus krijgen, maar de goddelijke betekenis van Jezus. die voorwetenschappelijk luid in die verhalen opklinkt, kan evenmin bewezen worden als men dat met zijn monotheïstische God kan. Men kan ondanks dat toch best wel tastend zinnig geloven in de betekenis van God en Jezus en dat in het leven praktisch vormgeven, als men die manier van leven aantrekkelijk vindt en ervoor kiest..

  Like

 22. fliproodnat

  Het lijkt een sierlijk woordspel, een spelen met de oorspronkelijke betekenissen uit een antieke theologische dictionnaire, zonder dat de begrippen er uitzonderlijk veel toe doen of, maar dat lijkt mij hier niet het geval, dat men de betekenissen met opzet verhuld. Door het naast elkaar leggen van Rutten’s drie argumenten die rechtstreeks het bestaan van God als grond hebben, heb ik ontdekt dat ze veel weg hebben van een andere aardse drie-eenheid , te weten: de vader, de zoon en de heilige geest. Persoonlijk vind ik een nadeel aan zijn betogen dat het lijkt of onomstotelijk wordt vastgesteld hoe de appel valt maar hierbij verzuimd wordt te vermelden dat appels in metafysische zin ook kunnen vliegen. Dit proces dat door Rutten niet genoemd wordt, het proces van een aantrekkingskracht tegengesteld aan de val der zwaarten, zal qua beschrijving nog een hele dobber zijn en misschien zelfs onmogelijk voor theologen. Het zou goed kunnen dat atheïsten hier nog een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.