‘Een authentiek Godsbesef dat haaks staat op dat van Antoine Bodar’

mystiekhart.nl
Antropoloog Hans Feddema vraagt zich af of de verwijten van priester Antoine Bodar niet terug op de kerk zelf slaan, inclusief haar denken en Godsbeeld. Het is volgens hem vreemd dat 
de nieuwe spiritualiteit het bij Bodar te verduren krijgt. Hij zegt dat in een reactie op het artikel van Bodar God boven de ikken. ‘Er is tevens nu breder sprake van een heel eigen en authentiek Godsbesef, dat haaks staat op dat van Bodar.

‘Het cynisme van Bodar verbaast me. De spirituele weg naar binnen is van belang voor onze emotionele heling en is ook een Kracht tot bezield leven en verhoging van Bewustzijn. Ze is universeel en van betekenis voor de samenleving. Leidt het idee van de ‘enige ware religie’ vaak tot polarisatie, de mystiek verbindt.’ (Feddema) 

In het essay van Bodar stelt deze dat hij allergisch is voor alles wat zich als spiritualiteit aandient en die ‘onmiddellijk uitbrekende allergie’ laat zich nauwelijks of liever niet genezen en is ternauwernood te beheersen.

antoinebodar modifiedBegrippen als ‘spiritualiteit’ of ‘mystiek’ zijn heden de meest gebezigde woorden waarin zoekers elkaar aanreiken hoe innerlijk zij wel bezig zijn en hoe goed zij het zich daarin met zichzelf hebben getroffen. (…) In de huidige ervaringswereld is menigeen meer dan ooit ervan overtuigd dat hij zelf goddelijk is. Hij is immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dit stemt hem tot dikke tevredenheid. Maar verwijdert de indringendheid van deze overtuiging de mens ten slotte niet van God Zelf?’ (Bodar)

Volgens Bodar (foto: antoinebodar.nl) is ‘ikkerigheid’ dus troef. Maar als Feddema – antropoloog, oud-docent aan de Vrije Universiteit, publicist, vredesactivist en medeoprichter van GroenLinks – religieuze mensen buiten de kerk deze kritiek voorhoudt, is hun reactie:

‘Onzin, eerder het tegendeel, bij ons betekent spiritualiteit juist herkenning van en verbinding met de ander. We zien in de ander ook een stukje goddelijkheid, identiek aan wat we in onszelf ontdekt of van een sluier ontdaan hebben. Daardoor kunnen we nu juist meer openstaan voor de ander en het Geheel, ook omdat het van binnenuit komt en niet vanuit een moeten van bovenaf’. (Feddema) 

Volgens Bodar moet het benul van de kleinheid van de mens jegens de Heilige weerkeren, maar Feddema (foto: Twitter) is van mening dat de kerk mensen juist klein maakt en een schuldcomplex aanpraat over de erfzonde waaruit ze zich niet kunnen bevrijden en de mens extra klein maakt. 

Feddema‘Er is tevens nu breder sprake van een heel eigen en authentiek Godsbesef, dat haaks staat op dat van Bodar. Het is meer God within, waarbij het hemelse of goddelijke de innerlijke kant van de werkelijkheid is en wij er zijn om te groeien of ons ware (goddelijke) Zelf, dan wel ‘de Christus in ons’ te doen ontwaken. Engelen, demonen en zielen van gestorven geesten zwerven niet meer ergens hoog in de lucht, maar zijn onderdeel van de geest die het hele universum doordringt.’ (Feddema) 

Recent schreef Hans Feddema het essay De Nieuwe Spiritualiteit als Derde Weg tussen het Materialistisch Paradigma en de Kerkelijke Dogmatiek. Anders dan Antoine Bodar ontdekt hij daarin een authentieke religiositeit en tevens grote aandacht voor emotionele heling en innerlijke groei. Hij acht dat positief, mede ook omdat de kerk zichzelf vaak belangrijker vond dan de innerlijke reis van haar gelovigen.

Zie: Vereren of ervaren? (Hans Feddema)

en: God boven de ikken (Antoine Bodar)

Illustr: mystiekhart.nl

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

10 Responses

 1. Jan

  @Westerdam en anderen.

  -U vergeet de Bijbel van de Joden en Christenen die qua misinterpretatie betreft geweld vergelijkbaar zijn met de Koran.
  -U vergeet de kruistochten van de Christenen tegen de Moslims, dat was een wisselwerking tussen ongeveer gelijkdenkenden broeders in het monotheïsme: een neergaande spiraal van geweld die vele mensenlevens heeft gekost.
  -U vergeet de sfeer in de jaren 30 vol haat jegens Joden en Zigeuners. U weet wat dat tot gevolg heeft gehad. Nu bent u bezig met precies hetzelfde. Het enige verschil is dat het nu Moslims zijn en geen Joden.

  De feiten zijn anders dan u doet voorkomen. Open uw ogen voor de cycli in de natuur van oorlog en vrede, herken wat er nu aan herhaling optreedt. Het zijn de Guna’s der natuur: u zou veel kunnen leren van de Indische filosofie hierover. Probeer eerst de schaduwzijde van uzelf te kennen, voordat u oordeelt over de Moslims. Wat dit betreft is het interessant de psychologie van Jung over de schaduw bij jezelf en projectie op de ander te bestuderen.

  Ik merk dat u daartoe goed in staat bent, gezien uw ijver en de kwaliteit van uw analyse van de letterlijke interpretatie van de Koran. Echter is het ook naar mijn mening eenzijdig en vol onbegrip voor symboliek. Er zijn ook zeer vredelievende Moslims zoals o.a. de soefi’s. Het verdient aanbeveling daar ook kennis van te nemen.

  Like

 2. Moskee Bouwers en Jihadi’s!

  Het is onvoorstelbaar dat D66,VVD, Christenen, moderne academici en sociaal democraten de islam blijven propageren als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst. Dat wordt gelogenstraft door honderden gewelddadige teksten uit koran en hadith, zowel als door de gewelddadige islamitische geschiedenis en jihadisten van nu!

  Groeiend verzet van de bevolking tegen het migratie en moskeebouw wordt nog steeds door de overheid genegeerd. De overheid volhard in het verdwaasde beleid, waardoor de toestand steeds sneller escaleert. VVD, net als D66, PVDA en CDA, wilt de moskeebouw in Nederland niet ontmoedigen…! Een broeinest van jihadisme in Nederland is juist de moskee geworden. Dit zijn geen onschuldige constituties, het is beslist geen plaats waar aan kinderen ‘een gematigde versie van de islam’ wordt bijgebracht. 
  Jihadistische hebzucht en de stelling dat de hele wereld aan mohammed toebehoort en aan hem belasting moet betalen voor het onderhoud, wordt nu ook in Nederlandse moskeen gepropageerd…

  Niettemin blijft VVD net als PVDA, CDA en D66, de islam propageren als de godsdienst van de vrede en vergeet men maar liever de veertien eeuwen durende veroveringsoorlogen tegen het gekerstende Europa.

  Uitspraken van de profeet Mohammed over de heilige oorlog

  Door moslims wordt Mohammed altijd afgeschilderd als vredelievend, zachtmoedig, edelmoedig, vergevingsgezind, nobel, rein, enzovoorts. De juistheid daarvan kan iedereen zelf beoordelen aan de hand van onderstaande hadith teksten.

  SUNAN ABU-DAWUD, BOEK 14: Jihad 

  14.2473: Er zal geen einde komen aan migratie tot het berouw ophoudt en berouw zal niet eindigen voor de zon opkomt in het Westen.

  14.2478: Een deel van mijn gemeenschap zal blijven vechten voor het recht en hun tegenstanders overwinnen tot de laatste van hen vecht met de antichrist

  14.2493: Hij die uittrekt in naam van Allah en sterft of wordt gedood is een martelaar, of zijn nek breekt door een val van zijn paard of kameel, of wordt gestoken door een giftig schepsel, of sterft in zijn bed, of door welke dood dan ook, is een martelaar en zal naar het paradijs gaan.

  14.2497: Wie niet deelneemt aan een krijgstocht (jihad) of die uitrust, of goed zorgt voor de familie van een krijger zal door Allah worden getroffen met een plotselinge ramp.

  14.2498: Gebruik uw bezit, uw persoon en uw tong in de strijd tegen de meetgodendienaars.

  14.2520: De krijger krijgt zijn beloning en degene die hem zijn uitrusting geeft krijgt zijn eigen beloning en die van de krijger.

  14.2526: Drie dingen vormen de grondslag van het geloof: Niemand te doden die zegt: ”Er is geen God behalve Allah”en hem geen zondaar te noemen ongeacht welke zonden hij begaat en hem niet van de islam te excommuniceren voor welke handeling dan ook. En de heilige oorlog zal worden gevoerd zonder ophouden, vanaf de dag dat Allah mij als profeet heeft gezonden tot de dag dat het laatste lid van mijn gemeenschap met de antichrist zal vechten.

  14.2535: Allahs apostel zei: Als iemand vecht in Allah’s naam gedurende de korte tijd tussen het twee maal melken van een kameel, zal hij verzekerd zijn van het paradijs. Als iemand Allah oprecht verzoekt om gedood te worden en dan sterft of gedood wordt zal hij de beloning van een martelaar krijgen.

  14.2610: De apostel van Allah beval hem Ubna aan te vallen en de plaats te verbranden.

  14.2626: Wanneer de apostel van Allah op krijgstocht ging zei hij: O Allah, gij zijt mijn hulp en mijn steun; Door u ga ik voort, door u val ik aan, en door u vecht ik.

  14.2631: Wanneer de profeet op krijgstocht ging deed hij altijd of hij ergens anders heen ging en zei hij : oorlog is bedrog.

  14.2632: Allah’s apostel benoemde Abu Bakr tot onze commandant en wij vochten met enige heidenen, die wij ‘s nachts aanvielen en doodden. Onze oorlogskreet was die nacht “doodt; doodt;” Salamah zei: die nacht doodde ik eigenhandig heidenen van zeven huishoudens.

  14.2635: Mij (de profeet) is bevolen tegen mensen te vechten tot dat zij getuigen dat er geen God is behalve Allah, dat Mohammed zijn dienaar en zijn apostel is, zij zich bij het gebed in de zelfde richting keren, eet wat wij slachten en bidden zoals wij. 

  14.2660: De meest genadige mensen zijn gelovigen die anderen doden.

  14.2664: Doodt de oude mannen die heiden zijn, maar spaar hun kinderen.

  14.2681: Wij vochten samen met AbdurRahman. Vier ongelovige vijanden werden bij hem gebracht. Hij beval dat zij in gevangenschap moesten worden gedood.

  14.2685: Op de dag van de slag van Badr stelde de profeet het losgeld voor de mensen uit het voor-islamitische Arabië op vierhonderd dirhams per hoofd.

  14.2697: Wij waren op expeditie met AbdurRahman. Sommigen stalen van de oorlogsbuit. De apostel van Allah verbood iets van de buit te nemen voordat die werd verdeeld.

  14.2715: De apostel van Allah oordeelde dat een krijger recht had op wat hij roofde van de man die hij doodde en dat dit niet verdeeld hoefde te worden in vijfden.

  14.2730: Het leger bestond uit vijfduizend mannen, waarvan driehonderd ruiters. Hij gaf twee delen van de buit aan de ruiters en een deel aan het voetvolk.

  14.2737: De profeet stuurde een detachement naar Najd. Ik ging met hen mee en kreeg overvloedige rijkdom. Onze commandant gaf ieder van ons een kameel als beloning. Daarna kwamen wij bij de profeet die de oorlogsbuit onder ons verdeelde. Nadat hij een vijfde deel voor zich zelf had genomen kreeg ieder van ons twaalf kamelen.

  14.2756: Ik hoorde de apostel van Allah zeggen: als je geen gezant was zou ik je onthoofden. Maar vandaag ben je geen gezant. Daarop beval hij een helper om hem te doden. Hij onthoofde hem op het marktplein.

  14.2781: Wie met heidenen omgaat en met hen leeft is een van hen.

  Moskee Bouwers zijn geen vredesactivisten en ISIS voert uit wat door de Koran aanbevolen is!

  “Gematigde moslims” bouwen geen middeleeuwse megamoskeen! Moskee Bouwers in Nederland zijn niet gematigd! Er bestaan verschillende vormen en fases van Jihad, moskeebouw is een belangrijke stap voor de jihad, dit is afbakening, waarin opvoeding en training beoefend kan worden.

  Alle moskeen in nederland propageren dat de islam niet in staat is toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan (Jaiz) om een deel van zijn wetten te verloochenen. (DIT IS PUUR FUNDAMENTALISME)

  Het moet ieder weldenkend mens duidelijk zijn dat deze islamieten nieuwe burgeroorlogen gaan ontketenen in welke westerse samenleving dan ook… Jihad, heilige oorlog van Moslims wordt door koran en hadith expliciet en nadrukkelijk gecommandeerd.

  Het is pure grootheidswaanzin zoveel moslims daartoe uit te nodigen! Uit meest islamitische landen stromen nog steeds ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk is, naar ons uitkeringsparadijs.

  De verkondiging van haat en verachting jegens ongelovigen en het verbod op contact met ongelovigen houd moslims in een isolement omtrent de megamoskeen. Ruwweg 79 % van de moslims leeft hier van uitkeringen met weinig zicht op verbetering, zelfs nog in de derde en vierde generatie. 

  De overheid zal een eind moeten maken aan het voornaamste wapen van de islam, immigratie en moskeebouw! Megamoskeen met de hoge minaretten zullen immers de allergrootste islamitische migratiestromen ooit naar het Westen te stimuleren en wordt de Westerse samenleving en democratische rechtsorde voorgoed vernietigd.

  Met Vriendelijke Groeten,

  Victor Leman, Florac Bosch, H. Westerdam, P. Westerdam, S. Leobergen, Arto Troyer, S. E. Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T., E. Born

  Like

 3. Hij was er zelf al bang voor en hij is dus toch zijn beheersing verloren. Beetje dom van Bodar en onnodig kwetsend. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk dat de ik-gerichtheid van de spirituelen tegenover zijn God-gerichtheid staat. Daar doet het feit dat de spirituelen ook (selectief) sociaal kunnen zijn niets aan af.

  Like

 4. joost tibosch sr

  Met Bodar, denk ik, en niet vanwege Bodar, geloof ik in de God van Jezus als de liefhebbende Abba, de liefhebbende Ander tegenover me.

  Bodar verwijt ook ik kerkelijke ambtsrepressie, een verwoede angstige kerkse gezagsreactie tegen al diegenen die nu persoonlijk hun weg zoeken in spiritualiteit buiten een huidige kerk die hen niets te “zeggen” heeft.
  Volgens mij zoekt Bodar zelf op een oude ambtsmanier slechts spiritualiteit met name in kerkelijke dogma’s, oude gezagsverhoudingen, oude rituelen, oude sexuele gevoelens en voorwetenschappelijk christelijke kunst. Hij vergeet dat de hele kerkgeschiedenis door gezonde mystieke spiritualiteit zich telkens anders met name uitte in persoonlijke liefdesgevoelens voor God en de anderen, voor ons gevoel en met onze intellectuele moeite met God vaak zelfs te uitbundig en te onaards..

  Die spiritualiteit vindt men inderdaad ook wel in de oude christelijke gnosis met zijn oude Platoons denken.. Maar dat is nu evenmin mijn moderne spirituele manier van denken meer als de oude voorwetenschappelijk kerkelijk kunsthistorisch dogmatische van Bodar.

  Met mijn geloof in Jezus blijf ik mijn christelijke spiritualiteit zoeken in het liefdesgevoel, nu ook op grond van ons menswetenschappelijk denken over liefde en nu weet ik me in ons evolutionair denken actief met die liefde op weg naar een goede toekomst bij God, wat dat dan in alle nuchterheid en in onze verbeelding ook betekenen moge..

  En dat ook.. in alle openheid naar alle andere vormen van spiritualiteit in onze grote wereld en dat soms met herkenning..

  Like

 5. Jan

  Ik ben een youtube filmpje tegen gekomen, over het “electric universe” een wetenschappelijke visie die afrekent met het zoals ik het noem “verlichtingsfundamentalisme”. Het spreekt me aan vanwege mijn achtergrond als elektrotechnisch ontwerper (elektrische en magnetische velden)

  Daar merk ik dezelfde religieuze ondertoon als bij oude culturen, meer animistisch of polytheistisch dan monotheistisch.

  Misschien dat wetenschappers en esoterici elkaar de hand reiken om het gat te dichten van de leegheid van de dualiteit: lege wetenschap – kerkelijk dogmatisch persoonlijk godsbesef.

  Hier de filmjes:
  Lezing van Rupert Sheldrake (bekend van de morfogenetische velden).
  Hij heeft deze recent uit gesproken tijdens een conferentie over het onderwerp Electric Universe.

  en deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=VRKvvxku5So
  Ik heb al gemerkt dat sommige Theosofen het idee omarmen.

  Hier wordt duidelijk dat het hele universum een levend organisme is. Dat ervaren is levende Gnosis. Dan heb je geen “God” meer nodig.

  Ik ben ook een mooie reactie tegen gekomen op het religieuze gemotiveerd geweld. : kijk bij youtube naar het lied ” I Ain’t Afraid” van The Klezmatics – Er zit een hele confronterende versie tussen.

  Like

 6. -Het is niet omdat in de mens, in de wereld en in het heelal een zeker bewustzijn, orde, I.D. of logica bestaat, dat er sprake moet zijn van een (klassieke en persoonlijke) god .
  -Dat er iets absoluut is, is zeker ; en dit moet een vorm van ‘bewustzijn’ zijn ; wat dit dan ook moge wezen .

  Like

 7. Jan

  Heel erg mooi stukje van die Feddema. Hier wordt meteen al een antwoord gegeven (gezien vorig artikel hier bij de reacties) wat nu zo bijzonder is in de Nag Hammadi teksten t.o.v. de Bijbel. De immanentie van het onnoembare: de ervaring van de Gnosis in jezelf. En ook wordt duidelijk, dat nu pas de tijd rijp is om met esoterische zaken naar buiten te komen, zonder dat je kop meteen wordt afgehakt. Tenminste in deze huidige westerse cultuur. Bodar in dit artikel is hier de representant van de kerkelijke repressie, die de Gnosis bestrijdt.

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.