In de politiek zijn sommige christenen gelijker dan andere christenen


Nog altijd hebben de ChristenUnie en de SGP in hun grondslag de eeuwenoude ‘Drie Formulieren van Enigheid’, dat zijn de protestantse belijdenissen waarin de mis ‘vervloekte afgoderij’ wordt genoemd.
Nu 12 september nadert, laait de discussie hierover weer op, vooral in orthodoxe kringen, zoals in het Katholiek Nieuwsblad. Sommige katholieke kiezers
 – toch ook christenen? – mijden deze partijen in het stemhokje. Andere katholieken stemmen er bewust op. 

Volgens dr. C.S.L. Janse, socioloog en oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, roepen bepaalde onderdelen, zoals de voorzienigheidsleer en de veroordeling van de ‘paapse mis’ in de Heidelbergse catechismus en de leer van de dubbele predestinatie in de Dordtse leerregels, in bepaalde sectoren van de gereformeerde gezindte in toenemende mate bezwaren op.

Water bij de wijn
Katholieken als Arnout van Kempen en Remco van Mulligen, respectievelijk oud-voorzitter en oud-secretaris van de werkgroep voor katholieken binnen de ChristenUnie (opgeheven na voltooiing van haar werkzaamheden), hebben daar geen moeite mee. Zij vinden dat als dé katholiek, als deze al ooit bestaan heeft, in overeenstemming met het katholieke geloof wil stemmen, altijd water bij de wijn zal moeten doen. Immers, de KVP bestaat niet meer.

Iedere katholiek stelt vanuit zijn geloof normen en spiegelt de politieke partijen daaraan. Voor sommigen valt de keuze dan op het CDA of de SGP. Wijzelf voelen ons thuis, en kunnen ook volwaardig participeren, in de ChristenUnie. (Van Kempen, Van Mulligen)

Heiligenbeelden
Volgens Anthony Ruijtenbeek, van het Katholiek Nieuwsblad, zal het niet zo zijn dat als de SGP ooit 76 zetels zou halen, nog in de verkiezingsnacht busjes met SGP-jongeren uitzwermen om met mokers alle heiligenbeelden in katholieke kerken te vernietigen. Een herhaling van 1566 lijkt niet waarschijnlijk, ook al…

… stelt de SGP dus ook in de meest recente uitwerking van haar grondslag nog dat de overheid dient te strijden tegen de katholieke kerk, die volgens deze partij een ‘valse godsdienst’ is. (Ruijtenbeek)

Vervolgde christenen
Ook al ziet de SGP het als een hoge verantwoordelijkheid om op te komen voor vervolgde christenen wereldwijd, zelf strijdt zij volgens haar beginselen eigenlijk nog altijd tegen katholieken als een vals soort christenen. De SGP beschermt met één van haar tien speerpunten de democratische rechtsstaat tegen ondermijnende krachten, waaronder blijkbaar niet alleen die van radicale islamisten, maar dus ook die van valse christenen: de katholieken.

Christelijke politiek
‘Een katholiek’ – volgens de katholieke historicus en bestuurslid politiek van het CDJA, Hans Van den Heuvel – ‘die op de hoogte is van zijn eigen geloofstraditie kan geen SGP stemmen.’ Volgens Jan Mark ten Hove, beleidsadviseur van de SGP-jongeren, kan dat wel, ‘want een stem op de SGP is een garantie voor christelijke politiek’.

De SGP is antikatholiek. Dat is het primaire argument voor mijn stelling. Anthony Ruijtenbeek vermeldt dat ook in zijn artikel; de SGP onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid, inclusief het onverkorte artikel 36 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis die oproept om valse godsdiensten (inclusief die van de ‘vervloekte paapse Mis’) te weren. (Hans van den Heuvel)

‘Dat zij allen één zijn’ (Joh. 17:21) Wanneer zal de oecumene eindelijk eens echt en waarachtig doorpakken binnen het christendom? Dan wordt die christelijke politiek heel misschien ooit nog eens één èn geloof-waardig.

Zie: SGP stemmen, kan dat eigenlijk wel?

en: Een katholieke SGP-stem? Ja, dat kan

en: Een katholiek stemt geen SGP

en: Op zoek naar de C

Foto: oecumenedenhaag.nl

About Paul Delfgaauw

Zelfkranter website GodenEnMensen (filosofie, mystiek, religie, spiritualiteit), schrijver, dichter.

6 Responses

 1. TESSA

  “…in totaal telt de hoofdstad maar liefst 104.000 inwoners met een IQ dat schommelt tussen de 70 en de 85”. (Bron:telegraaf)

  Zolang explosief groeiende mohammedaanse neef – nichtjes met elkaar trouwen en enorm aantal kinderen krijgen, krijg je dat inteelt. De bedreiging bestaat niet uit het leggen van bommen, hoge criminaliteit, of andere vormen van asociaal gedrag, maar puur door hun aanwezigheid in grote aantallen en hun sterk afwijkende normen en waarden – hun sterk afwijkende cultuur, wordt Nederland op termijn gecapituleerd. Economische vluchtelingen die door gebrek aan scholing geen bijdrage kunnen leveren aan onze economie maar alleen een beroep doen op ons sociale stelsel, zijn geen arbeidsimmigranten maar uitkeringsimmigranten. Elke Turk of Marokkaan die binnenkomt vangt automatisch een uitkering, tijdens zijn vertrek capituleert hij Nederland voor de eeuwenlange uitkeringen die hij in herkomstland mag ontvangen. Zonder hervorming van de verzorgingsstaat blijven deze uitkeringmigranten komen, groeien een meerderheid krijgen. De stijging van het aantal importbruiden zal ongetwijfeld te maken hebben met de hogere uitkeringen. Jonge Moslim vrouwen worden constant zwanger gehouden. Een import bruid maakt van de bruidegom een “gehuwd status” en dus hogere uitkering e.d. Dan na 3 jaar mag er gescheiden worden, en volgt automatisch verblijfsvergunning en recht op uitkering. Dan kunnen beiden hertrouwen of een bruid cq bruidegom importeren.
  De niet-westerse immigranten van de afgelopen veertig jaar zijn onder meer zo duur voor de samenleving omdat ze de uitkeringen ten doel hebben. Door de immigratie van dit soort ongeschoolde niet voor arbeid inzetbare uitkering immigranten worden de kosten van vergrijzing pas echt onbetaalbaar. Politieke elite biedt nog steeds geen oplossing voor de Turkse,Marokkaanse problematiek, de massale toestroming van uitkeringstrekkers,valse asielzoekers die niet alleen honderden miljarden, maar ook mogelijk het land gaan kosten.
  Sinds jaren 80 komen er geen arbeidsmigranten uit Moslimlanden, valse huwelijksmigratie is de nieuwe migratieport geworden. Gemiddeld 74% van de uitgereikte visa gaat aan gezinsherenigers/vormers uit Marokko, Turkije en Somalië. ca. 92% van huidige moslimpopulatie is na jaren 80 binnengekomen.
  “De SP vindt de uitkeringen te laag en wil daarom het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen verhogen met 5 procent voor de komende vier jaar….” (SP programma) Immers houdt SP uitkeringimmigranten niet op afstand. Het is dus niet vreemd dat ze niet het onwenselijk vinden dat er zoveel geld naar het buitenland wordt gestuurd.
  SP programma: “De SP wil niet dat zakken voor een inburgeringsexamen wordt beboet, als de cursist niets te verwijten valt….” (SP) Nieuwe immigratie uit Moslim landen zal sociaal zwakke wijken verder belasten, ‘zwarte’ scholen zullen nog zwarter worden.
  Als etnische populaties groter worden, neemt de kans op de vorming van ‘parallelle samenlevingen’ toe. Als de omvang en concentratie van etnische populaties toenemen, valt de druk om te integreren weg. Ontvangende samenlevingen staan ook negatiever tegenover grote groepen immigranten dan tegenover kleine. Ook dat ondermijnt de integratie bij voortgaande immigratie.

  “Het is belangrijk dat mensen zich voorbereiden op hun komst naar Nederland. De gestelde eisen aan huwelijks- en gezinsmigratie mogen niet misbruikt worden om de vrije huwelijkskeuze in te perken… De huidige bijstandsuitkering is te laag en moet de komende jaren met in totaal 5 procent worden verhoogd. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om bijzondere bijstand te geven…” (SP programma)
  Migratieregelingen zijn uiterst fraudegevoelig. Niet alle immigranten zijn toegewijd zijn aan de Nederlandse samenleving. Ze nemen bovendien slechte gewoonten uit eigen land mee. Veel moslims blijken georganiseerd zijn als verlenging van hun eigen machthebbers. Assimilatie, wat in de Verenigde Staten, Canada en alle andere hoogontwikkelde landen tot dusver gebruikelijk is, wordt in Nederlandse politiek doorgaans afgewezen. Volgens de Politieke elite zal de assimilatie van de immigranten tot racisme kunnen leiden. Deze multiculturele doctrine van de elite is fattal voor Nederland. Juist de Turken en Marokkanen die in Nederland georganiseerd zijn vormen nu eigen aparte enclaves. Dergelijke ontwikkelingen kunnen op den duur de rechtsstaat ondermijnen, zeker als leidende krachten in de Nederlandse samenleving geneigd zijn tot toegeeflijkheid.
  Het zijn ook niet eens de oplossingen die men voorstelt om de crisis te bestrijden. Gezinshereniging en vooral huwelijksmigratie draait hele integratie terug en veroorzaakt enkel importarmoede. De partijen van de “sociale coalitie” zijn tegen de beperking van massa-immigratie. SP heeft geen duidelijke standpunt over de massale moskeebouw en remigratie van grote groepen.

  Door de “sociale coalitie” gesteund Moslims moeten van hun machthebbers infiltreren in de linkse en Rechtse partijen, terwijl ze niets moeten hebben van linkse, Joodse en Christelijke ideeën. Zij zijn hier om te infiltreren en moskeen te bouwen. De boodschap die zij in de moskeeën verkondigen,is een giftig mengsel van nationaal-socialisme en politiek islam, een dodelijk gevaar voor onze democratie en cultuur. Zie maar ook hoe Turkse moskeeën in Nederland allemaal door de Turkse staat gestuurde imams hebben. De Turkse staat behandelt de Turkse moslim in Nederland als een kolonist die onderworpen blijft aan het moederland.
  Honderden duizenden Turken in Nederland worden kunstmatig in Turkije gehouden, Eigenlijk zijn ze gewoon niet in Nederland. Ze kopen hun groenten in de Turkse winkel, nemen rijles bij een Turkse instructeur en gaan alleen naar de Turkse moskee (Nederlandse kerk of synagoog blijft taboe!). Via schotels kijken ze naar hun eigen TV programma’s, uitsluitend in eigen taal. Invloeden van de Nederlandse samenleving dringen nauwelijks door. Nederlandse politieke partijen kennen ze niet goed. Daar is een woord voor:desintegratie en stemadvies, kledingadvies, eetadvies, religieadvies, taaladvies, voortplantingadvies, oorlogadvies enz. enz vanuit Moslimlanden! De dimensies van het probleem liggen ten grondslag aan de aanpassingniveau van de grote massa die minder scoort dan de veel dieren die beter kunnen beseffen dat ze van grondgebied veranderd zijn! Omdat de politiek islam gebaseerd is op het analfabetisme en culturele achterlijkheid is het gebruiken van gesloten enclaves via overmatige expansie blijft een strategisch doel, namelijk de islamisering en de vestiging van een Turkse parallelsamenleving. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Wel koestert men de wens de invloed van de Turkse staat in Nederland en andere landen te vergroten en de expansie van ‘Turksheid’ tot stand te brengen. Assimilatie en ‘vernederlandsing’ moeten dus tot elke prijs voorkomen worden. Moslims die geen waarde hechten aan hun Turkse of Arabische achtergrond, valt minachting ten deel. Zoals aangegeven wordt de band met het vaderland op allerlei manieren nauw gehouden en wordt dit in aanzienlijke mate vanuit Moslimlanden georkestreerd en hun macht binnen de PVDA, CDA, GL en D66 wordt groter.
  Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging. Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.
  De Turkse politieke elite gelooft in een keiharde machtspolitiek. Tot 1683 heeft Europa zich alleen maar verdedigd tegen hordes hormoongedreven moslims die niks anders brachten dan massamoord, verkrachting, roof, marteling en in slavernij degenen wegvoerden die ze te bruikbaar en seksueel te aantrekkelijk vonden om te vermoorden. Nu zitten ze met een vijfde colonne hier. De Turkse staat kan haar mensen zo mobiliseren. Noord-Cyprus is bezet dankzij 65 000 immigranten,in Nederland zijn ze met de illegalen samen ca. 730 000 geworden.

  Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral niet_Europese bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische zuivering aan de gang. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt de meerderheid van de kinderen tot achttien jaar gevormd door niet-westerse allochtonen. In 2015 zal de grote meerderheid van de hele bevolking van de Randstad bestaan uit niet-westerse allochtonen.
  De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon. Sinds 1974 is de autochtone bevolking in de hoofdstad meer dan gehalveerd. Men vertrok omdat niet-westerse allochtonen via “positief discriminatie” voorrang kregen bij de toewijzing van woningen, onderwijs en werk! Amsterdam Zuidoost bestaat 82% van de bevolking uit niet-westerse immigranten. De 18% inheemse Nederlanders bestaat voornamelijk uit 50-plussers. De kolonisatie van Amsterdam-Zuidoost door niet-westerse immigranten is niet alleen het gevolg van een hoog geboortecijfer onder niet-westerse allochtonen. Een andere voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen ca. 220.000 mensen. Daarvan is 13 % Nederlanders. Deze staatsdeel is nu totaal onleefbaar geworden. Een directe gevolg was dat een oorlogsmonument heeft plaats moeten maken voor de bouw van een moskee. Het is veel meer een gevolg van de aanhoudende immigratiestromen en het gerichte voorkeursbeleid van de almachtige PvdA, CDA, D66 en Groenlinks die het aantal inheemse inwoners willen minimaliseren. Groei van anti-Nederlandse “immigranten” colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66.
  Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel meerderheid van de stad allochtoon is. 30 jaar geleden de scholen uit overwegend Nederlandse leerlingen, inmiddels bestaat de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen met als overgrote meerderheid Turkse en Marokkaanse leerlingen. R. Plasterk (PVDA) wilt betere onderwijs en nog meer innovatie. Plasterk ziet zich echter geconfronteerd met de eisen van de arbeidsmarkt die zich richt op technologische kennis en innovatie. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig op middelbaar en hoger beroepsniveau. Maar de niveau van onderwijs is juist door de bewuste politieke keuze van PVDA enorm gedaald.
  De problematiek binnen het onderwijs is een politiek probleem, de kwaliteit daalt. Tot 2011 groeit het aantal niet-westerlingen in ons land met bijna 490.000 mensen, terwijl de totale bevolking in dezelfde periode groeit met 570.000 mensen. Dat houdt in dat de allochtonen driekwart van de bevolkingsgroei voor hun rekening neemt. Laten we beginnen met de feiten; de meerderheid van de schoolgaande jeugd in het basisonderwijs is van allochtone afkomst. Bijna de helft van deze leerlingen komt uit landen als Suriname, Marokko en Turkije en heeft ouders met een lage schoolopleiding. Van de 201 basisscholen in Amsterdam hebben 127 scholen meer dan 50 procent leerlingen van laag opgeleide ouders van niet-westerse afkomst. 102 basisscholen hebben zelfs een concentratie van 70 procent. 54 basisscholen hebben op schoolniveau geen of weinig contactmogelijkheden tussen de achterstandsleerlingen en andere groepen leerlingen omdat de ‘andere’ groep simpelweg ontbreekt. Grote steden hebben nu een lagere onderwijs niveau dan die van Turkije en Marokko.
  Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt. En ziet Den Haag er net zo uit als veel andere steden waar de islam de dienst uit maakt: gebouwen met TV schotels, met daartussen mannen met baarden en vrouwen/meisjes die schichtig in een uniform over straat lopen.

  Ook Utrecht lijkt ten prooi te vallen aan Moslims; in de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Met deze manipulatie willen de niet gekozen burgemeesters van tijd winnen. Zo worden er in de moskeen in Utrecht twee gemeentelijke loketten geplaatst, één voor de vrouwen en één voor de mannen. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de niet gekozen bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de verraderlijke politieke partijen. Dankzij deze partijen zijn er tienduizenden kunstmatige ambtenaren actief bij de overheid.

  Huwelijksmigratie zgn. gezinshereniging van de Moslims is het grootste kwaad omdat via nicht en neef huwelijken sprake is van een constante instroom. Kunstmatige vergroting van de parallelle maatschappij wordt onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de niet naturelle Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren naturelle ontwikkeling. Heel veel vrouwen willen geen kinderen krijgen. Met de huidige grootte van de moslimbevolking is het zo goed als zeker dat er de komende 25 jaar onvoldoende voedsel en energie zal zijn. De situatie is dramatisch. Iedereen had dit kunnen zien aankomen: als in 2032 weer 25 jaar verstreken zijn, zullen het er bij beide groepen ca 5.3 – 6.8 miljoen zijn. Het aantal Somaliërs enz. zal dan net zo groot zijn als nu het aantal Marokkanen en Turken. Dat is door de opeenvolgende regeringen vakkundig verziekt. Er zijn zomaar de meest ongepaste vreemdelingen van de aarde naar Nederland getrokken. Die zijn door huwelijken met de bevolking daar geheel op ingegaan. Moslims mogen alleen met moslims trouwen. Kolonisatie via de baarmoeder dreigt Nederland. U kunt gerust zeggen dat de toestand in alle grote steden is ronduit vreselijk en vaak ook gevaarlijk. Grote steden hebben geen tranen meer om te huilen. Ze zijn al lang verloren, verkocht en verraden.

  SP, PvdA, D’66, GL, CDA zijn niet bereid fundamentele hervormingen door te voeren. Van de lentecoalitie hebben Nederlanders geen profijt. De lentecoalitie heeft duidelijk zelfde koers gekozen. Bezuinigd wordt er nauwelijks, lastenverzwaringen des te meer. ‘Hervormingen’ is inderdaad een term die iedereen persoonlijk opvat. De in ons ogen ideale hervorming van Nederland die rechtvaardigheid, compassie, flexibilisering, lastenverlichting en een kleinere overheid combineert is nog nauwelijks in zicht. Onder druk van Brussel hebben ze verdere lastenverzwaring in overbelast Nederland voorgesteld en weigeren om echte bezuinigingen door te voeren waar draagvlak voor is. SP, PvdA, D’66, GL, CDA willen dat Nederland doorgaat met het onderhouden van de explosief groeiende Moslims. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, Bijstand, AOW, kinderbijslag, plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers. Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupt en doortrapt landen waar ze niet willen wonen! Miljarden via non-stop uitkeringen (bijstand en kinderbijslag) aan niet in Nederland wonende massa die steeds groter wordt, daar boven op komt nog ca. 3 miljard per jaar om Turkije rijp te maken voor de EU lidmaatschappij. Sociale Verzekeringsbank wist jaren dat de Marokkaanse en Turkse gezinnen gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het land van herkomst wonen. Uit een steekproef van bleek dat er 73 procent van de Marokkaanse, Somalische en Turkse gezinnen frauderen. Het is toch niet te geloven dat van onze zuur en duur verdiende belastinggeld moslimlanden worden onderhouden!

  Eerste Kamer werkt alleen voor de Moslims. Dankzij corrupte politici hebben de mohammedanen steeds meer macht overgenomen. toenemende export uitkeringen naar Turkije en Marokko, bloedige rituele slachtfeest(offerfeest genoemd!), wrede rituele onverdoofd besnijdenis (besnijdenisfeest genoemd!), genitale verminking bij meisjes én jongens, een misdaad, een tégennatuurlijk fenomeen, is bedacht door zieke geesten wordt als multiculturele praktijk opgedrongen. Burka-hoofddoek, dubbele passpoort, moskee als symbool van overwinning, uithuwelijk, rituele erewraak enz.. enz.. wordt door de elite gelegaliseerd. Niet gekozen burgemeesters, rechters en zieke ambtenaren blijven beweren dat de Nederlandse cultuur met dit soort praktijken beter wordt. Dankzij corrupte rechters en politici hebben de mohammedanen het rituele erewraak, besnijden, slachten etc.. weer veiliggesteld. De meer dan twee miljoen mohammedanen in Nederland (2,3 miljoen) kunnen de komende jaren onbelemmerd doorgaan op Nederlandse bodem met het doorsnijden/doorzagen met een mes van de kelen van hun onverdoofde slachtdieren-vrouwen en ze vervolgens dood laten bloeden.

  telegraaf: “…in totaal telt de hoofdstad maar liefst 104.000 inwoners met een IQ dat schommelt tussen de 70 en de 85″. Zolang explosief groeiende mohammedaanse neef – nichtjes massaal trouwen en enorm aantal kinderen krijgen, krijg je dat inteelt. En de PvdA, D’66, GL, CDA politici vinden nog steeds dat het een perfecte multiculturele ontwikkeling is.” Bovendien op deze manier ontstane mohammedaanse barbarij wordt als Nederlandse minderheid genoemd. In plaats van goede opvoedingvoorlichting, worden alle slechte gewoonten van mohammedanen geïmplementeerd als de officiële randstad cultuur! Nieuwkomers, met een IQ dat schommelt tussen de 70 en de 85 weten niet eens of deze politieke partijen bestaan.
  “Misdaad: van de 104.000 licht verstandelijk beperkten is zeventig procent ouder dan 19 jaar en daar moeten dus de vrienden en familieleden voor gaan zorgen. Voor een deel van hen dreigt volgens Van der Laan een loopbaan in de misdaad als dat eigen sociale netwerk niet adequaat optreedt…” (bron, telegraaf)
  Moslimleiders van NIF en ISN denken dat ze in Nederland ca. over 10 jaar besnijdenisplicht kunnen invoeren. Gruwelijke besnijdenisfeest, honderden enthousiaste Moslims die met de bloed feest vieren, wordt de nieuwe gezicht van de Nederlandse voorsteden? De rechten van onverdoofd onder de messen van moslimslagers vastgebonden kinderen worden niet verdedigt door de PvdA, D’66, GL, CDA politici die alleen in de stemmen van de slagers geïnteresseerd zijn! Dit is niet alleen in Amsterdam het geval. Veel partijen vertonen vooral in de top dit euvel. Een bijkans failliet Nederland gevuld met import neef nichtjes Moslims is ons deel geworden. Hoewel, ook SP, CDA, GroenLinks en D66 gaan gebukt onder dit euvel. In rotterdam, Den Haag, Utrecht is het net zo. Loop eens op zaterdag door de stad. Het lijkt wel of je een miljoen jaar terug gaat in de tijd.
  De gruwelijk wrede manier van slachten van dieren (en mensen) door mohammedanen staat in schrille tegenstelling tot de naturelle cultuur. Ten diepste zien we de wrede Islam tegenover de humane overtuiging van de natuur zelf…veel politici en ambtenaren zijn nu onderworpen aan deze gruwelijkheid. De stemmen van de kiesgerechtigde mohammedanen zijn momenteel goed voor aantal zetels in de Tweede-Kamer en komende jaren worden de miljoen minderjarige moslims kiesgerechtigd.
  Veel politici, rechters en ambtenaren blijven beweren dat de Moslims bijdrage leveren aan de multiculturele maatschappij. De gruwelijk wrede manier van slachten van dieren en barbaarse rituele erewraak door mohammedanen is geen multiculturele fenomeen maar een collectieve waanzin. Niet alleen dieren maar ook vele vrouwen en meisjes zijn vermoord omdat ze zich aan het agressieve gezag van hun maatschappij, vaders en broers proberen te onttrekken. Met een IQ van ca. 82 is het moeilijk te onderscheiden wat goed of kwaad is, laat staan bijdrage leveren aan een nieuwe culturele ontwikkeling. Het ‘verwestersen’ als motief, is cruciaal in de motivering van deze slachtingen. De vermoorde vrouwen zijn in tegenstelling tot de vermoorde journalisten en wetenschappers meestal naamloos, maar het is typerend voor de manier hoe de islam zich al eeuwen handhaaft door het elimineren van critici en afvalligen.
  De ‘elite’ heeft bijna onomkeerbare situatie geschapen, welbewust. De hele problematiek is kunstmatig gecreëerd door partijen, PvdA, CDA, Groen Links, SP en D66, die door massale immigratie een nieuwe multiculturele samenleving zouden maken, zonder kennis of inzicht in de gevolgen van hun dogma’s. Alleen mocht die multiculturele samenleving niet te dicht bij de villa’s van welgestelde tweeverdieners komen zoals telkens blijkt als er in hun nabijheid een asielzoekers centrum dreigt te komen. Iedereen kan zien dat de Eerste kamer, de rechters en ambtenaren meedoen aan deze mohammedaanse collectieve waanzin. De duisterheid van hun motieven is voor een gewoon mens nauwelijks te lezen of te vermoeden, maar willens en wetens hebben de bureaucraten het land kapot gemaakt,want dat is gebeurd:de grote steden zijn de machtscentra,die stuk voor stuk (snel volgen A’dam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Eindhoven,Tilburg enz)in handen komen van fanatieke, onverschillige islam georiënteerde uitstoot. Nu leven er meer dan 1.5 miljoen jonge, agressieve,hongerige moslimmannen samengeperst op een klein oppervlak, dat steeds meer grond aan de leefbaarheid onttrekt. Tegelijkertijd vindt er een verwoestijning plaats door de enorme bouw van de nieuwe broedplaatsen. De enige bestendige economische basis van de Nederlandse bevolking, wordt systematisch vernietigd en verliest terrein, bij een gelijktijdig toenemende Moslims.
  Over maximaal 10 jaar dicteert m.i. de islam de landelijke verkiezingen. Dan is het over en uit. Als men realistisch bekijkt wonen onze kinderen en kleinkinderen straks tussen 7 miljoen niet westerse allochtonen en Nederland is dan (over 20 jaar) volledig overgenomen. Wanneer de immigratie niet drastisch afneemt, zullen steeds meer van onze kinderen op het oorlogspad gestuurd worden om aan meer voedsel en energie te komen. Onze geschiedenis kan in de vuilnisbak of heeft een geweldige wending genomen, Nederland de vergaarbak van de wereld zal dit in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, geen geld en geen kennis meer, verval verzakking verrotting afbraak en sloop zijn het gevolg.
  Uit volslagen onwetendheid blijven Nederlandse politici roepen dat wij respect moeten hebben voor de islam als een aanwinst voor de multiculturele samenleving. Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Politici en ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk. Onze maatschappijhervormers staan intolerant en antidemocratisch op hetzelfde niveau als moslims die anderen uitschelden voor huichelaars, zwijnen, apen, erger dan beesten, duivelsdienaars en de slechtsten der schepselen. Artikel 1 van de grondwet is kennelijk niet van toepassing op deze partijen en de islam. Het dient alleen als wapen tegen iedereen die het niet eens is met de partijen die ons terug willen werpen naar de allervroegste middeleeuwen.

  Met Vriendelijke Groeten,

  Anti crisis comité

  Tessa S., Adriana T., W. Brassy

  Like

 2. joost tibosch sr

  Dat is geen enkel probleem..doe ik al jaren..vind mijn christelijke inspiratie tot mijn spijt dan weliswaar niet verwoord, maar daar is best christelijk mee te leven! Beter dan met een “vlucht” naar CU of SGP en al helemaal beter dan op onderbuikgevoelens weglopen naar een PVV!

  Like

 3. joost tibosch sr

  Vreemd dat CDA-ers, die vanaf 1980 met christenen uit alle mogelijke kerken elkaar oecumenisch vonden in evangelische politiek, in een tijd dat kerken, soms theoretisch, maar praktisch daar nog lang niet toe in staat waren, nu nog “terug” kunnen gaan naar kerkelijke gebonden politieke partijen. Toen wilden die partijen al niet mee doen, en kunnen met hun formulieren van die nu helemaal achterhaalde kerkelijke gebondenheid tegen alle oecumene in blijkbaar nog steeds niet af zien. Hopelijk vinden de CDA-ers weer hun oorspronkelijke evangelische oecumene, die in onze seculiere maatschappij sowieso al zwaar onder druk staat, weer terug en is eindelijk een vlucht naar oude riskante kerkelijke gebondenheid politiek niet meer nodig!

  Like

Reacties welkom.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.