Generale Synode PKN vergadert over afschaffen hel


Daaf Bokhout, rechtskundig adviseur en bestuurslid van de Protestantse Kerk, beweegt al jaren hemel en aarde om de hel af te schaffen. Volgens Bokhout wordt Gods woord verminkt en heeft iedereen recht op een ‘hemelticket’. God vergeeft vele malen en vergeet zelfs de zonden.
Dat staat in de Bijbel. Bokhout zegt daarom tegen de PKN: ‘Schaf die angstaanjagende hel af’.

Vergaderen over het afschaffen van de hel. Dat is aan God, zou je zeggen. Het is blijkbaar ook aan de Generale Synode van de PKN. Die kan zaterdag de hel opdoeken. Dat doet de PKN natuurlijk niet: dan valt een bouwsteen van het christendom donderend om. Niet langer hoef je dan religieus te zijn en God iedere zondag te dienen. Je kunt rustig en ontspannen leven, want de hel bestaat niet en automagisch kom je in de hemel.
Zo eenvoudig ligt het niet. Toch zegt Bokhout, de Bijbel citerend:

‘Mijn kinderen, ik schrijf u dit, om u te helpen niet te zondigen. Mocht een van u toch zondigen, weet dan dat we bij de Vader iemand hebben die voor ons pleit en die rechtvaardig is: Jezus Christus. Hij, ja hij, is het boeteoffer voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld.’ 

Van de hele wereld dus. Op zijn site geeft Bokhout vele Bijbelcitaten die het bestaan van een hel uitsluiten. Op basis daarvan stelt hij dat alle mensen zonder zonde zijn. De hel is niet eens nodig. Daarom wil hij dat de kerk een verklaring opstelt waarin staat dat God iedereen vergeeft. Voor zichzelf heeft Bokhout de hel veertig jaar geleden al afgeschaft: ‘Weer een angst minder.’

‘Na lezing van voormelde Bijbelteksten kan ik niet anders concluderen dan dat de kerken die de NGB (Nederlandse Geloofbelijdenis, pd) nog steeds hanteren als de grondslag van hun geloof de Blijde Boodschap die voor alle mensen bestemd is, dus Gods Woord hebben verminkt. Dat heeft tot gevolg dat die kerken weigeren te erkennen dat héél de mensheid gereinigd is van haar zonden. Zij ontzeggen een groot deel van de mensen uitzicht op een leven in het hiernamaals door hen voor te houden dat zij tot in der eeuwigheid zullen lijden in een hel. Daardoor zijn vele personen neerslachtig (geworden) en hebben als het ware geen leven vóór de dood. Het vooruitzicht op een hemel wordt hun zo ontnomen.’ 

Vandaag tot en met zondag komt de PKN-synode bijeen in Lunteren. De behandeling van het proces (Gravamen-Bokhout) is gepland op zaterdag 10 november tussen 8.45 en 11.00 uur. De leden van die synode krijgen een rapport van 51 pagina’s. Volgens Bokhout (foto: Twitter) is het verslag van  twee hoorzittingen enorm verkort, verminkt en als
het ware ‘hervormd’ uitgeprint: ‘In het rapport is weloverwogen gelogen.’

Volgens de PKN is het Laatste Oordeel als troost bedoeld:

‘Alle eeuwen door is het voor de verschopten en machtelozen een troost geweest te weten dat hun ooit recht gedaan zal worden, hoewel zij daarvan in dit aards bestaan nooit een glimp zullen hebben gezien. Ook voor de opstellers van de NGB was de zekerheid van een laatste oordeel, waarbij recht gedaan zou worden aan allen die onder verdrukking en onrecht geleefd hebben, een rijke troost. Wereldwijd zijn er ook vandaag de dag nog heel veel mensen die leven bij die troost. De kerk deelt met hen die troost.’ 

Uit het rapport van de commissie Gravamen Bokhout:

‘Het gravamen van broeder Bokhout richt tegen de Nederlandse Geloofsbelijdenis – en in het bijzonder tegen artikel 37 daarvan – vanwege het angstaanjagende en huiveringwekkende uitzicht dat zijns inziens beschreven wordt voor de miljarden mensen die veroordeeld zullen worden tot het eeuwige vuur. Broeder Bokhout betreurt het dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis niet eerder is afgeschaft door een Synode, maar pleit nu voor een aanvullende verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarin zou op grond van Psalm 65:1-4 en 1 Joh. 2:2, geciteerd uit de Groot Nieuws Bijbel, moeten worden afgekondigd en gepubliceerd dat God elk mens vergeeft en dat iedereen naar de hemel gaat.’

Het rapport van de commissie komt na 51 bladzijden echter tot het volgende advies:

‘Alles afwegende, komt de commissie tot het advies aan de Generale Synode om het gravamen als niet gegrond in de Heilige Schrift, af te wijzen.’

Zonde. Maar het is de commissie natuurlijk bij voorbaat al vergeven, als Bokhout consequent doorredeneert, ook dat liegen. Ze zullen er later in de hemel, waar iedereen elkaar dus weer ontmoet, uitgebreid over hebben,
bij een goed glas. En dan voor eeuwig genieten van een leven zonder gravamens, synodes en andere vervelende zaken.

De synode is hier rechtstreeks te volgen. 

Zie: Website Daaf Bokhout

en: Rapport commissie Gravamen Bokhout

en: ‘Schaf die angstaanjagende hel af’
(
Trouw – alleen voor abonnees)

Gerelateerd: De hel is een absurd religieus concept 

Illustr: Giotto – Het laatste oordeel (detail)

De hel is een absurd religieus concept


De hel gaat weer eens als een lopend vuurtje door vrijzinnig en orthodox katholieke kringen. ‘Oh, worden we allemaal gered?’ concludeert Anthony Ruijtenbeek na het lezen van het interview met Frank Bosman in het Brabants Dagblad. Ruijtenbeek gruwt van de vrijzinnigheid van deze theoloog die stelt dat de hel leeg is en de hemel vol. Ruijtenbeek gelooft eerder dat eenieder de liefde van God zal ervaren, maar houdt er gelijk stevig rekening mee dat dit toch niet voor iedereen het geval zal zijn.

Het is, zoals katholiek blogger en publicist Ruijtenbeek uiteindelijk stelt: ‘God weet het, en ik niet.’ Toch blijven religies vasthouden aan het hellevuur – een kwart van de christenen gelooft er nog altijd in. Religies hielden dit religieuze concept achter de hand om de gelovige aan zich te ketenen. Paus Benedictus stelde onlangs nog dat ‘seks voor het huwelijk een hele zware zonde is’. En volgens Greg Laurie (zie CIP) is ‘één zonde genoeg om ons uit de hemel te houden‘. Het dreigen met de hel en verdoemenis heeft lange tijd gewerkt: sidderend gingen mensen van God houden – of juist niet, want velen konden God en hel niet rijmen. Van zo’n God word je vanzelf atheïstisch.

Waarin bestaat de hel?
‘Zij bestaat in de eeuwige verdoemenis van diegenen die uit vrije keuze in doodzonde sterven. De ergste straf van de hel bestaat in het eeuwig gescheiden zijn van God. In Hem alleen immers kan de mens het leven en het geluk vinden, waartoe hij geschapen is en waarnaar hij streeft. Christus vat deze werkelijkheid samen in de woorden: “Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur!” (Mt. 25, 41).’

Vrije wil of niet
Vrije keuze? Mensen zijn genetisch zo geschapen dat ze het leven leiden dat ze leiden. Ze groeien op in een omgeving waarin ze verder ge- of misvormd worden. Je doet wat je kan als mens, en daarbij ben je dus sterk afhankelijk van je genen die een enorme invloed hebben op het leven dat je leidt. Je eigen leven glijdt soms onbewust aan je voorbij en soms denk je achteraf pas na over wat je nu weer hebt gedaan of nagelaten. Veel heb je niet in eigen hand. De vrije wil van de mens wordt er erg relatief door. Volgens sommige neurowetenschappers bestaat die vrije wil niet eens.

Heilige of misdadiger?
Volgens mij zijn we op aarde om iets leren en is de een daar behendiger in dan de ander, de een heeft meer talenten meegekregen dan de ander. Je hebt mazzel als je in staat bent om een beetje evenwichtig door het leven te gaan. Sommige mensen zijn door hun onwetendheid of domheid nauwelijks in staat een goed leven te leiden, de meeste criminelen zijn domweg gestoord. Levens zijn eigenlijk niet echt eerlijk ‘verdeeld’.

Geluk of gedoemd
Als je als pas geboren baby ‘de mazzel hebt’ dezelfde dag nog te sterven, ga je rechtstreeks naar de hemel: je loopt niet eens de kans iets te doen waardoor je in de hel komt. Maar als je honderd jaar wordt… Zo kan het ook zijn dat de een het ‘geluk’ treft dat hij een leven als heilige kan leiden en de ander ‘gedoemd’ is te leven als misdadiger. ‘Dat moet beloond en gestraft worden,’ stelt de katholieke ‘meest spraakmakende cultuurtheoloog’ Bosman. ‘Ons rechtvaardigheidsgevoel vereist dat er een hel is.’

‘Want dat wat je op aarde doet moet ertoe doen. Zonder hel zou het niet uitmaken wat je op aarde uitvreet: heiligen en misdadigers komen dan allebei in de hemel. Ik denk wel dat uiteindelijk de hel praktisch gezien leeg zal zijn, omdat de liefde van God ten langen leste sterker zal blijken te zijn dan zijn eigen rechtvaardigheid. De hel is dus leeg maar de hemel is vol.’

Volmaakt of onvolmaakt
Omdat de mens al te afhankelijk is van zijn genen, vind ik dat het concept hel absurd is. God heeft ons onvolmaakt geschapen en daardoor maken we fouten, in onze genen ingebakken. De mens bestraffen voor zijn ‘ingeschapen’ eigenschappen, is onrechtvaardig. Dan had God ons volmaakt moeten scheppen.

Zie:
‘O, worden we allemaal gered?’

En: ‘De hemel en de hel zijn springlevend’

Illustr: De poorten van de hel (religie.blog.nl)