Generale Synode PKN vergadert over afschaffen hel


Daaf Bokhout, rechtskundig adviseur en bestuurslid van de Protestantse Kerk, beweegt al jaren hemel en aarde om de hel af te schaffen. Volgens Bokhout wordt Gods woord verminkt en heeft iedereen recht op een ‘hemelticket’. God vergeeft vele malen en vergeet zelfs de zonden.
Dat staat in de Bijbel. Bokhout zegt daarom tegen de PKN: ‘Schaf die angstaanjagende hel af’.

Vergaderen over het afschaffen van de hel. Dat is aan God, zou je zeggen. Het is blijkbaar ook aan de Generale Synode van de PKN. Die kan zaterdag de hel opdoeken. Dat doet de PKN natuurlijk niet: dan valt een bouwsteen van het christendom donderend om. Niet langer hoef je dan religieus te zijn en God iedere zondag te dienen. Je kunt rustig en ontspannen leven, want de hel bestaat niet en automagisch kom je in de hemel.
Zo eenvoudig ligt het niet. Toch zegt Bokhout, de Bijbel citerend:

‘Mijn kinderen, ik schrijf u dit, om u te helpen niet te zondigen. Mocht een van u toch zondigen, weet dan dat we bij de Vader iemand hebben die voor ons pleit en die rechtvaardig is: Jezus Christus. Hij, ja hij, is het boeteoffer voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld.’ 

Van de hele wereld dus. Op zijn site geeft Bokhout vele Bijbelcitaten die het bestaan van een hel uitsluiten. Op basis daarvan stelt hij dat alle mensen zonder zonde zijn. De hel is niet eens nodig. Daarom wil hij dat de kerk een verklaring opstelt waarin staat dat God iedereen vergeeft. Voor zichzelf heeft Bokhout de hel veertig jaar geleden al afgeschaft: ‘Weer een angst minder.’

‘Na lezing van voormelde Bijbelteksten kan ik niet anders concluderen dan dat de kerken die de NGB (Nederlandse Geloofbelijdenis, pd) nog steeds hanteren als de grondslag van hun geloof de Blijde Boodschap die voor alle mensen bestemd is, dus Gods Woord hebben verminkt. Dat heeft tot gevolg dat die kerken weigeren te erkennen dat héél de mensheid gereinigd is van haar zonden. Zij ontzeggen een groot deel van de mensen uitzicht op een leven in het hiernamaals door hen voor te houden dat zij tot in der eeuwigheid zullen lijden in een hel. Daardoor zijn vele personen neerslachtig (geworden) en hebben als het ware geen leven vóór de dood. Het vooruitzicht op een hemel wordt hun zo ontnomen.’ 

Vandaag tot en met zondag komt de PKN-synode bijeen in Lunteren. De behandeling van het proces (Gravamen-Bokhout) is gepland op zaterdag 10 november tussen 8.45 en 11.00 uur. De leden van die synode krijgen een rapport van 51 pagina’s. Volgens Bokhout (foto: Twitter) is het verslag van  twee hoorzittingen enorm verkort, verminkt en als
het ware ‘hervormd’ uitgeprint: ‘In het rapport is weloverwogen gelogen.’

Volgens de PKN is het Laatste Oordeel als troost bedoeld:

‘Alle eeuwen door is het voor de verschopten en machtelozen een troost geweest te weten dat hun ooit recht gedaan zal worden, hoewel zij daarvan in dit aards bestaan nooit een glimp zullen hebben gezien. Ook voor de opstellers van de NGB was de zekerheid van een laatste oordeel, waarbij recht gedaan zou worden aan allen die onder verdrukking en onrecht geleefd hebben, een rijke troost. Wereldwijd zijn er ook vandaag de dag nog heel veel mensen die leven bij die troost. De kerk deelt met hen die troost.’ 

Uit het rapport van de commissie Gravamen Bokhout:

‘Het gravamen van broeder Bokhout richt tegen de Nederlandse Geloofsbelijdenis – en in het bijzonder tegen artikel 37 daarvan – vanwege het angstaanjagende en huiveringwekkende uitzicht dat zijns inziens beschreven wordt voor de miljarden mensen die veroordeeld zullen worden tot het eeuwige vuur. Broeder Bokhout betreurt het dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis niet eerder is afgeschaft door een Synode, maar pleit nu voor een aanvullende verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarin zou op grond van Psalm 65:1-4 en 1 Joh. 2:2, geciteerd uit de Groot Nieuws Bijbel, moeten worden afgekondigd en gepubliceerd dat God elk mens vergeeft en dat iedereen naar de hemel gaat.’

Het rapport van de commissie komt na 51 bladzijden echter tot het volgende advies:

‘Alles afwegende, komt de commissie tot het advies aan de Generale Synode om het gravamen als niet gegrond in de Heilige Schrift, af te wijzen.’

Zonde. Maar het is de commissie natuurlijk bij voorbaat al vergeven, als Bokhout consequent doorredeneert, ook dat liegen. Ze zullen er later in de hemel, waar iedereen elkaar dus weer ontmoet, uitgebreid over hebben,
bij een goed glas. En dan voor eeuwig genieten van een leven zonder gravamens, synodes en andere vervelende zaken.

De synode is hier rechtstreeks te volgen. 

Zie: Website Daaf Bokhout

en: Rapport commissie Gravamen Bokhout

en: ‘Schaf die angstaanjagende hel af’
(
Trouw – alleen voor abonnees)

Gerelateerd: De hel is een absurd religieus concept 

Illustr: Giotto – Het laatste oordeel (detail)

Euthanasie en kerkelijke uitvaart in je zorgverzekering?


Huisarts Anneke van der Werff-Verbraak zegt in een artikel over euthanasie dat dit volgens het kerkelijk wetboek onder geen enkele voorwaarde toegestaan is. Volgens het kerkelijk wetboek mag er dan geen kerkelijke uitvaart plaatsvinden. De bisschoppen hadden volgens haar ongelijk dat ‘onder bepaalde omstandigheden een kerkelijke uitvaart toch mogelijk moet zijn’. De bisschoppen noemde als omstandigheden: ‘als de euthanasie is ingegeven door emoties, angst en stress is de innerlijke vrijheid beperkt en de toerekenbaarheid verminderd’.

Volgens de Nederlandse wetgeving is euthanasie pas toegestaan als voldaan is aan de zorgvuldigheidseisen. Het verzoek moet bijvoorbeeld vrijwillig en weloverwogen zijn; je moet eerst uitzichtloos en ondraaglijk lijden; je moet door je arts ingelicht worden over je ziekte en prognose; er moet geen andere redelijke oplossing zijn; een andere onafhankelijke arts moet meedenken en uiteindelijk moet het levenseinde medisch zorgvuldig geregeld worden.

Euthanasie moet je direct regelen als je meerderjarig wordt, dan ben je hopelijk in staat om alvast vrijwillig en weloverwogen voor euthanasie te kiezen, als je dus nog toerekenbaar bent. Als huisarts moet je dan iemand kiezen die niet principieel tegen euthanasie is. Van de KNMG zijn huisartsen verplicht om in een vroeg stadium aan patiënten kenbaar te maken hoe hun standpunt over euthanasie is, en te helpen zoeken naar een andere arts die niet ‘tegen’ is.

Maar nu nog die kerkelijke uitvaart
Als je na je euthanasie een kerkelijke uitvaart wil, ligt dat dus moeilijker. Dan kom je er niet met je zorgverzekering. De kerk weigert die uitvaart.
Misschien moet er een Nieuwe Zorgverzekering komen. Een die samenwerkt met de juiste artsen en verlichte geestelijken.
Kan er niet een kerkgenootschap opstaan die ondanks euthanasie wel kerkelijke uitvaarten verzorgt? Niets voor de PKN? Dan hoeven bijvoorbeeld in Den Haag die zeven kerken misschien niet te sluiten. Wordt er zelfs voorkomen dat er op die kerken euthanasie gepleegd wordt. 😉
Als er bijtijds zorgvuldige afwegingen en goede afspraken gemaakt worden over je sterven, dan kan er toch niets meer tegen zijn om je rustig over te geven aan je euthanasie als dat moment daar is? With God on your side?

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden
God heeft de mens het leven geschonken, en artsen kunnen dat eindeloos rekken, tot je er gek van wordt of bij neervalt. God kan nooit willen dat je uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Stel dat we straks tweehonderd jaar kunnen worden en je moet honderd jaar ervan op bed liggen, gekluisterd aan allerlei machines die je koste wat kost in leven houden, stapels medicijnen moet slikken of per infuus toegediend krijgt, eeuwig aan de morfine, een leven, vele malen minder nog dan een plant. Want dat in de toekomst artsen het leven steeds verder zullen kunnen rekken, dat is zeker.
Dan is het goed dat er euthanasie is.
Goddank.

Illustr: radiolorali.be