Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd

Morgen verschijnt van Roek Lips Wie kies je om te zijn, een boek voor iedereen die op zoek is naar zelfkennis, inspiratie en reflectie op de vraagstukken van onze tijd. ‘Socrates wist het al: we hebben de echte dialoog nodig om te ontdekken wie we zijn en hoe we ons tot de wereld om ons heen verhouden. Het stellen van vragen en het gesprek daarover zijn volgens hem uitgangspunten voor een zinvol leven.’

Wie kies je om te zijn bestaat uit interviews. Die zijn ook in Trouw te vinden. In de serie Nieuwe leiders, in Trouw, dit keer een interview met cabaretier Freek de Jonge. Freek: ‘Het lot is er om onszelf existentiële vragen te laten stellen: Waarom nu, waarom hier, waarom ik?’ Volgens De Jonge zijn we door de coronacrisis weer eens geconfronteerd met het lot. Er gebeuren dingen in ons leven waar we niets over te zeggen hebben en waarbij we nederig moeten afwachten totdat er zich een oplossing aandient.

Maar dat zit niet meer in onze aard. Als een Don Quichot zijn we in de weer om de indruk te wekken dat we het allemaal nog uitstekend in de hand hebben. Maar het lot is er om onszelf existentiële vragen te laten stellen. Voor mij zijn dat er drie: Waarom hier? Waarom nu? Waarom ik?’

Mensen worden volgens De Jonge meer gemanipuleerd dan ooit, en toch hebben ze de hele tijd het idee dat ze vrij zijn. Hij zegt dat het voor veel mensen nu heel moeilijk is om zich te realiseren dat er aan alles een beperking zit, en dat we met 8 miljard mensen we ons niet allemaal hetzelfde kunnen permitteren.

Maar dat vrij zijn heeft naar mijn mening niets met vrijheid te maken als je de hele tijd méér wilt.’

In Kom verder! van De Jonge, zijn autobiografische boek, werd hij teruggeworpen op de Bijbelverhalen. Hij vertelt over het verhaal van Adam en Eva in het paradijs waarin de mens de keuze krijgt om zichzelf te realiseren.

Dat is de aanvaarding van de vrije wil ten opzichte van het lot, en dat leidt tot lotsverbondenheid. En dan willen mensen in het tweede verhaal God op zijn niveau ontmoeten en gaan ze een toren bouwen naar de hemel. Daar zit de hunkering in om net zo groot en net zo machtig te worden, en het verlangen om het mysterie van het geheim te doorgronden.’

Dat eindigt volgens de cabaretier letterlijk in de Babylonische spraakverwarring. Dat vindt hij zo’n mooi beeld.

Als je naar de wereld van nu kijkt, met alle talkshows, de enorme hoeveelheid boeken, alle informatie op internet; het is te veel. Hoe komen we in die nieuwe spraakverwarring weer bij elkaar?’

Van het geheim van de Bijbel en ook van teksten zoals van Shakespeare, vindt De Jonge dat ze multi-interpretabel zijn, waardoor het toneelstuk of Bijbelboek zijn kracht behoudt. Hij vindt het in alle tijden toepasbaar: het gaat erom dat iedereen een eigen verhaal kan vinden in die tekst. Maar als je het idee van het transcendente, het stadium tussen God en de mens en de mystieke verhalen daarover weghaalt, denkt hij dat we het grote risico lopen als robotten geprogrammeerd te worden.

We zijn langzamerhand van een zoekende mens die het mysterie aanhing aan het veranderen in een roboteske mens die met de illusie leeft zelfstandig te zijn, maar individueel manipuleerbaarder is dan ooit. Ondertussen accepteren we uitwassen als dat er dagelijks vluchtelingen in de Middelland­se Zee verdrinken, of het groeiende verschil tussen arm en rijk.’

Het christendom heeft zich volgens De Jonge wel erg op de moraal gestort en de mens daarmee erg in het nauw gedreven: je mag dit niet en dat niet.

De Griekse filosofie is opener, en stimuleert daarmee meer om het goede te doen.’

* Freek de Jonge: ‘Vreugde is iets groters dan het lachen om een grap’ (Trouw) – of via Blendle

* Nieuwe leiders | Hoe vinden we onze weg in een wereld die in crisis en in verwarring is? Hoe ga je om met de toegenomen onzekerheid? Er zijn nieuwe kansen, maar als we niet uitkijken worden we opgeslokt door werkdruk, dwingende systemen en de waan van de dag. Waar vinden we moed en vertrouwen om verder te gaan en hoe blijf je op koers?
Hierover is Roek Lips in gesprek met gegaan met inmiddels meer dan 130 bestuurders, wetenschappers, kunstenaars, denkers en vele anderen, op zoek naar inspiratie en houvast. Een zoektocht naar zinvol leven, nieuw leiderschap en in transitie zijn. Een gedeelte van de inzichten deelt hij graag met je via deze site. 

* Wie kies je om te zijn | Roek Lips | AMBO|ANTHOS | Paperback | € 21,99 | 9789026355998 | Druk: 1 | 18 oktober 2021 | 320 pagina’s

Beeld: PxHere

Rijk der Duisternis vermomd als Digitale Revolutie


Dr. Steef Post lijkt op de angstige mens die de eerste stoomtrein ontwaarde. Hij zag hem als een aanval van het rijk der duisternis: briesend en walmend, net zo eng als Post de Digitale Revolutie ervaart: die kan in het licht van het koninkrijk van God moeilijk positief worden beoordeeld. Volgens Post verdringt de digitalisering het woord ten faveure van het beeld. Hij vergeet dat het beeld vooral voor gelovigen lang geleden al als het Woord uit de Bijbel werd toegepast.

Dat neemt niet weg, dat ik alles overdenkend, de digitale revolutie zie als een krachtige aanval van het rijk der duisternis. (Post)

In zijn lezing ‘Digitale revolutie aanval rijk der duisternis’ op de Haamstedeconferentie laat Post het voorkomen alsof het rijk der duisternis de mens digitaal geketend heeft: ‘De digitale revolutie leidt tot meer zonden.’ Maar tegen het einde van de lezing is er weinig meer over van die duisternis en moeten we de digitale revolutie gewoon gebruiken. Hij geeft er zelfs tips voor. Maar eerst legt Post uit hoe levensgevaarlijk dat rijk der duisternis is.

De verandering van het brein onder invloed van de digitalisering en de stroom van prikkels die het altijd online-zijn met zich meebrengt, moeten menselijk gezien beschouwd worden als hinderpalen voor de voortgang van het Koninkrijk van God. Ik denk ten tweede dat het niet moeilijk is om te bedenken hoezeer deze kant van digitalisering een belemmering kan vormen voor de Gemeente van Christus om zich als bruid op te maken om Hem te ontvangen. (Post) 

Volgens de publicist uit Gorinchem verdringt de digitalisering het woord ten faveure van het beeld. Vanuit Bijbelse opvattingen over de verkondiging van de blijde boodschap, wil hij aannemelijk maken dat de devaluatie van het woord ten koste van het beeld, een aanslag is op de voortgang van koninkrijk van God. 

De digitale explosie heeft een belevingscultuur gebracht waarin beelden, en virtuele werkelijkheden de sensitiviteit voor het verstaan van het woord verminderen, en de realiteit van het leven wordt gedevalueerd. Heeft de techniek , en het daarmee gepaard gaande positivisme in de tijd van de Verlichting onze ontvankelijkheid voor de metafysische werkelijkheid stap voor stap afgebroken en ons gebracht tot een tweedimensionale wereld van oorzaak en gevolg, de digitalisering gaat verder. Ze leidt ons van de fysieke, tastbare werkelijkheid naar een virtuele non-werkelijkheid. In de wereld van nullen en enen is de dood met een muisklik omkeerbaar en misschien wel daardoor – immers door de zonde is de dood in de wereld gekomen – zijn morele vragen, kwesties van goed of kwaad, principieel non-issues geworden. (Post) 

Post vergeet de religieuze kunst. In iedere kerk waar ook ter wereld kan je worden rondgeleid en vertellen beelden in glas in lood en op schilderingen hele verhalen, zodat gelovigen God kunnen kennen en begrijpen. In de wereld van nullen en enen zijn eveneens talloze artistieke scheppingen digitaal te voorschijn te ‘toveren’ die gelovigen nog steeds helpen het koninkrijk van God te verstaan. Het is zoals Paus Johannes Paulus II eens zei:

In de ‘artistieke schepping’ openbaart de mens zich meer dan ooit als ‘beeld van God’, en realiseert hij deze taak vooral door de prachtige ‘materie’ van de eigen mensheid te vormen, en door over het universum dat hem omgeeft een scheppende heerschappij uit te oefenen. Met een lieflijke blik geeft de goddelijke kunstenaar een vonk van zijn transcendente wijsheid door aan de menselijke kunstenaar, door hem op te roepen om in zijn scheppende kracht te delen. (JP II)

Maar Post zegt: ‘Werden mensen vroeger overtuigd door wat ze lazen, nu door wat ze zien. We accepteren al snel dat een beeld meer zegt dan duizend woorden.’ – Wat is daar mis mee? Maar nee, Post vindt dat de mondiale expansie van de beeldcultuur in de laatste decennia een enorme aanval op de voortgang van het Koninkrijk Gods betekent. Dit geldt volgens hem in sterkere mate de virtuele beelden uit de digitale wereld. De buitenkant dreigt belangrijker te worden dan de binnenkant.

De boodschap dat er één waarheid is, dat er geen gezag is dan van God, staat verder van de moderne mens af dan ooit. De overdracht van de huidige cultuur op de nieuwe generatie wordt bemiddeld door de moderne media. De oude vormen van overdracht die eeuwen lang hebben gegolden en erkend: de vaders, de ambtsdragers, het boek, hebben afgedaan. En the medium is the message. Moderne media bieden waarheid op grond van consensus en relevantie. De methodiek van prediking en catechese staat onder grote druk en is niet meer van deze tijd. Ook zo wordt de voortgang van het woord verhinderd. 

Post, ook bekend van zijn uitspraak dat popmuziek van de duivel is en zijn boek Duivels dichtbij, vindt dat de digitale revolutie het gevoel voor autoriteit in snel tempo afbreekt en zo het woord der waarheid van haar kracht ontdoet. Gelukkig vindt hij dat de kerk de digitale revolutie, ook al komt die uit het rijk der duisternis, niet moet negeren:

Accepteer dat de technologie er is, en dat het gebruikt wordt; maak van de zonden die samenhangen met de digitale wereld niet te snel een aparte set zonden; ga als kerk niet de concurrentie aan met de wereld van de nieuwe media; aarzel ook niet om de mogelijkheden van de digitalisering in wijsheid en matigheid te benutten. 

Post lijkt in de digitale revolutie dus toch nog veel lichtpuntjes te zien. Het rijk der duisternis wil hij zelfs mondjesmaat toelaten; gemeenteleden kijken toch ook al meer en meer televisie? Lijkt die niet erg op het scherm van een PC? Hij vindt dat gemeentes zelfs een website moeten hebben! Nog niet zo lang geleden leidde dat andere scherm nog tot hel en verdoemenis, nu mag je dus naar een digitaal screen kijken! De gemeente Gods mag dus nog wel zichtbaar zijn in deze samenleving.

Auteur Steef Post (foto: puntuit.nl) is in het dagelijkse leven werkzaam als mediator, coach en adviseur. Verder is hij onder meer bestuurslid van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten en van de Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO). De volledige tekst van de lezing die hij dinsdag in Elspeet verzorgde op de Haamstedeconferentie is hier te vinden. 

Zie: Dr. Steef Post op Haamstedeconferentie: Digitale revolutie aanval rijk der duisternis

Illustr: Satan Expels the Forgiver (anatheimp.blogspot.nl)

Het ‘Onze Vader’ van de Kerk der Kopimisten


Onze Kopimi Die in Internet is,

Uw Naam worde gekopieerd,

Uw Computerrijk kome;

Uw Wet geschiede,

gelijk op Internet als op onze computer.

Geef ons heden onze dagelijkse kopie;

en vergeef ons onze piraterij,

gelijk ook wij vergeven andere piraten;

en leid ons niet in illegaliteit,

maar verlos ons van de Vervolging.

Want van U is het Internet,

en de copy en de paste

tot in eeuwigheid.

Enter.


© pd

Illustr. computeridee.nl

iGod: internet heeft religie getransformeerd tot religie 2.0


‘Religie is niet meer wat het geweest is. De grote religieuze transformaties van onze tijd gaan hand in hand met grote technologische innovaties. Graag stel ik religie 2.0 aan u voor, waarin de religieuze ervaring en een gepersonaliseerde iGod centaal staan. De nieuwe media maken religie persoonlijker en intiemer dan ooit.’ – Dat zegt onderzoeker Michiel D. J. van Well, van het project Intieme Technologie.

Van Well: ‘We geloven dus anders, om niet te zeggen dat we wat anders geloven. Religie is nu persoonlijker en intiemer dan ooit. Ze draait niet alleen om een God waarmee je direct contact hebt en een persoonlijke intieme relatie ontwikkelt. Vandaag de dag creëren de digitale gelovigen God steeds meer naar hun beeld. Ze struinen het internet af naar de juiste Fatwa’s, naar de exegeses die ze bevallen en naar de community waarin ze zich herkennen. Zo ontwikkelen ze hun personalized iGod. Dat in combinatie met een op ervaring gerichte cultuur creëert religie 2.0.’

Met intieme technologie wordt bedoeld technologieën zoals sociale media, medische zelftesten en knuffelrobots. Deze technologieën nestelen zich in onze privésfeer. Waar leggen we de grens? Werken ze emanciperend of juist stigmatiserend? Hoe beïnvloeden zij ons mensbeeld?

Van Well: ‘In dit ontzuilde nieuwe medialandschap ga je voor de grote levensvragen, of voor het omgaan met verwarrende ervaringen, niet langer naar de dorpsdominee. Je kan nu wereldwijd chatten, bloggen of mailen met je soulmates online. De Protestantse zuil is dood, long live the Christian community, and the Catholic Community, and the Islam Community and what have you.’

Drs. Michiel D. J. van Well is Health innovator bij Vital Innovators in Ede. Daarnaast werkt hij aan de Universiteit van Maastricht aan een (promotie)onderzoek naar zorginnovatieprocessen, met daarbij een bijzondere belangstelling voor de rol van religie daarin. Van Well was eerder projectleider bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, waar hij onder meer werkte aan een verkenning van de verwevenheden tussen technologie en religie.

Zie: Religie 2.0

Foto: 2.bp.blogspot.com