Historische Jezus niet de ‘echte’

bergrede

In Gegrammena, een blog van theoloog en onderzoeker Cor Hoogerwerf over de Bijbel en het vroege christendom, vraagt hij zich af – aan de hand van het boek The Historical Christ and the Theological Jesus – hoe je met het onderzoek naar de historische Jezus om zou kunnen gaan. ‘De ‘historische Jezus’ is een door historici geconstrueerde hypothese die op historisch-kritisch verantwoorde wijze het leven van Jezus van Nazaret wil beschrijven.’ Geloven op zich draait volgens Hoogerwerf echter niet om het bestaan van Jezus.

De kerk vereert Christus als de Zoon van God, God uit God, Licht uit Licht. Wat heeft die Christus nog te maken met de mens Jezus uit het begin van onze jaartelling? En wat heeft het te betekenen dat de boodschap over Jezus anders is dan de boodschap van Jezus?’ 

Volgens Gegrammena draait het hele geloof zelfs niet om de vraag of het beeld van de bovenmenselijke Jezus zoals dat in de christelijke bronnen en/of de cultuur bestaat, overeenkomt met de historische werkelijkheid.

De historische Jezus is dus iets anders dan de ‘echte’ Jezus. Zoals bij zoveel mensen uit de oudheid — van de meesten weten we (vrijwel) niets — is het slechts mogelijk een aantal aspecten van zijn leven met enige mate van zekerheid te belichten. De hoop en de claim van historici is uiteraard dat hun historische Jezus iets zegt over de ‘echte’ Jezus.’

Hoogerwerf stelt dat het een gegeven is dat er historisch onderzoek gedaan wordt naar Jezus van Nazaret en dat dit vaak (niet altijd) ingebed is in een bredere theologische setting, en als je het nog breder trekt het natuurlijk zo is dat historisch onderzoek nooit ‘neutraal’ is.

Dit tekent het spanningsveld: enerzijds gaat het om historisch onderzoek met historische methoden, anderzijds staan er ook (anti-)theologische belangen op het spel, zeker als het om Jezus Christus gaat. Dit valt nooit helemaal los van elkaar te zien.’

TheHistoricalJesusandtheTheological Jesus

In een aantal artikelen gaat Hoogerwerf aan de hand van The Historical Christ and the Theological Jesus van Dale C. Allison Jr. na hoe je vanuit het christelijk geloof met het onderzoek naar de historische Jezus om zou kunnen gaan: Wat nut ons de historische Jezus?. Vanuit de christelijk theologie, zo stelt hij, zijn er grosso modo drie reacties op het onderzoek naar de historische Jezus. Volgens de theoloog zit in al deze reacties wel ‘iets’.

Sommige onderzoekers hebben beweerd dat hun historische Jezus aantoont dat de traditionele geloofs­­­overtuigingen over Jezus Christus obsoleet zijn. Traditionelere theologen hebben gezegd dat de menswording van God christenen verplicht te vragen naar het historische leven van Jezus met behulp van historische methoden. Andere theologen hebben juist gezegd dat het evangelie niet kan rusten op de voorlopige oordelen van het historische onderzoek, met als gevolg dat zij dit grotendeels negeren.’

Hoogerwerf zegt dat wie kennisgenomen heeft van het onderzoek naar de historische Jezus en niet hardnekkig wil volharden in oude waarheden — terug naar onwetendheid kan niet meer — moet dit onderzoek ook theologisch, vanuit (on)gelovig perspectief, een plek geven. Want het is uiteindelijk een verrijking, al is het niet altijd een comfortabele verrijking.

The unexamined Christ is not worth having’.’ (Allison)

In een volgend artikel zegt Hoogerwerf dat naast het feit dat het historisch onderzoek naar Jezus geen kant-en-klaarpakket aan theologie en geloof aflevert, bovendien de vraag aan de orde is in hoeverre historisch onderzoek daarop invloed kan hebben.

Jezus, zo stelt Allison, kunnen we leren kennen door de oude teksten, de kerkelijke traditie, de cultuur, en ontmoetingen met de (volgens christenen) levende Jezus zelf. Is het daarbij een probleem dat we zo kennismaken met verschillende Jezussen?’

De theoloog gaat in op de vragen die Allison stelt, zoals: hoeveel geschiedenis heeft de theologie of het geloof nodig en of historisch onderzoek de enige manier is om Jezus ‘echt’ te leren kennen. Voordat hij – voorlopig, want waarschijnlijk volgen meer artikelen – afsluit met de vraag hoe Allison verder gaat, stelt hij dat

vanuit christelijk perspectief de goddelijke werkelijkheid in Jezus niet kan worden beperkt tot zijn aardse leven: die kan zelfs actief zijn bij mensen die geen notie van Jezus hebben.’

Zie:
Wat nut ons de historische Jezus? (1)
Wat nut ons de historische Jezus? (2) 
(Gegrammena)

Beeld: Fra Angelico (1387 – 1455)De bergrede – fresco, 1436 – 1443 – Museo di San Marco, Florence – schriftlink: Mattheus 5:2 (holyhome.nl)

Cor Hoogerwerf studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur en Godgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en voltooide daarna aan dezelfde universiteit de onderzoeksmaster Classics and Ancient Near Eastern Civilizations (cum laude) met als specialisatie New Testament and Early Christian Studies. Na aan de Universteit Leiden Exegese Nieuwe Testament gedoceerd te hebben, is hij momenteel werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar patristisch commentaar op de Bijbel. Daarnaast is hij projectmedewerker als nieuwtestamenticus voor de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Tot 2024 zoeken naar de Hoogste Moraal

data

‘Is er zoiets als een hoogste norm waar ons bestaan aan moet voldoen? Kunnen we die kennen, of moeten we de standaard waaraan ons leven moet voldoen helemaal zelf bepalen? Is de norm voor goed en kwaad in elke tijd en cultuur weer anders?’ Een anonieme geldschieter heeft de Protestantse Theologische Universiteit 1,5 miljoen euro toegekend om deze vragen te onderzoeken. Zes jaar wordt ervoor uitgetrokken om antwoorden te vinden. ‘Het wordt oppassen voor reflexen van gelovigen en ongelovigen,’ zegt projectleider van het Moral Compass Project, Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). ‘We zitten vast in een denken uit de Verlichting dat het goede algemeen geldig moet zijn, anders is het subjectief en daarmee verdacht.’

Het hachelijke schuilt hierin dat een gelovige snel in de reflex schiet dat, als hij denkt te weten wat goed is en wat Gods gebod is, hij vindt dat iedereen zich daaraan moet houden. De reflex van de ongelovige daarop is even rigide, maar in spiegelbeeld: hij zal deze opvatting afdoen als een privémening die hij niet serieus hoeft te nemen, omdat ze teruggaat op diens geloof. Het toetsen op redelijkheid of goede argumenten blijft achterwege.’ (ND)

Veel mensen vinden – volgens de PThU – dat mensen het met elkaar eens moeten zijn over een universele norm voor goed en kwaad, maar omdat dat duidelijk niet het geval is, kan er dus ook geen universele of goddelijke wet zijn.

Toch roept dat ontbreken van een universele standaard voor het goede leven ook onzekerheid op: hoe weet ik dat het goed is wat ik doe? Wanneer ben ik goed genoeg? Tegelijkertijd is er bezorgdheid over mensen die een hoogste norm menen te kennen: die mensen lijken per definitie intolerant. Enerzijds hebben mensen behoefte aan een norm waaraan hun leven moet voldoen, maar anderzijds lijkt zo’n norm altijd op gespannen voet te staan met hun belangen.’ (PThU)

moralcompassproject

Het Moral  Compass Project wil bijdragen aan het versterken van een ‘moreel kompas’, gericht op het goede zonder mensen klem te zetten.

Anderzijds verkennen we in het project vanuit drie toegepaste velden wat een ‘moreel kompas’ zou kunnen bijdragen aan concrete ethische vragen op het terrein van vrijheid van meningsuiting, de notie van de familie en de vragen rondom het levenseinde.’ (PThU)

In het ND zegt Wisse dat we in onze tijd nieuwe manieren moeten vinden om over moraal te spreken, zonder in reflexen terecht te komen die elkaar uitsluiten.

Kunnen we een manier vinden om het spreken over de hoogste norm of om Gods geboden in verband te brengen met een breder maatschappelijk debat over goed en kwaad? Ook mensen die niet geloven, hebben inzicht in het goede, wat weer niet betekent dat iedereen het over moraal eens kan worden. Juist vanuit de deugdentraditie weten we dat moraal geen rigide criterium kent dat je overal op kunt toepassen, maar dat er verstand en wijsheid bij horen om te bepalen wat in een situatie rechtvaardig is.’

Hoogleraar Theo Boer, Universitair docent ethiek, medische ethiek (PThU) en een van de onderzoekers van het project, twittert dat hij het het een prachtig project vindt waarin de ethiek van het levenseinde een postdoc krijgt.

Met in de traditie van dit op Spinoza geïnspireerde project specifieke aandacht voor godsdienstige en niet-godsdienstige argumenten bij een zelfgekozen levenseinde.’

Moral Compass Project – Bij dit project zijn vijf onderzoekers van de PThU betrokken: Maarten Wisse (projectleider), Theo Boer, Petruschka Schaafsma, Pieter Vos en Klaas-Willem de Jong en er worden zes postdocs en promovendi aangesteld die delen van het project uitvoeren.

Beeld Good Evil Wishy Washy: slantedright2.blogspot.com

Geloof en denken kunnen prima samengaan

religionscience

‘Hoe weet je dat nou? Het is misschien wel dé vraag die je als gelovige het meest te horen krijgt van mensen die niks met geloven te maken willen hebben. Want om te geloven zou je eerst je verstand moeten uitschakelen. Maar is dit echt zo? Hoe naïef moet je zijn om je toe te vertrouwen aan de werkelijkheid van begrippen als Geloof, Hoop en Liefde? Negeer je dan voor het gemak wat de wetenschap zegt over leven en dood, ruimte en tijd? En als je dat allemaal wel tot je door laat dringen, wat voor Godsbeeld houd je dan over? Heb je contact met die God? In wat voor taal spreek je erover en wat heeft Jezus ermee te maken?’

Want Hoe weet je dat nou? is de vraag die je als gelovige het meest te horen krijgt als je geloof verbindt met wetenschap. Om te geloven zou je eerst je verstand moeten uitschakelen.  Maar is dit echt zo?’ (EO)  

Vanaf vanavond krijg je wellicht antwoord op deze vragen of kan je je in ieder geval op de hoogte stellen hoe hedendaagse filosofen en theologen zien dat geloof en denken prima samen kunnen gaan. In een serie, getiteld Hoe weet je dat nou?, ontwikkeld door de EO. In deze serie kom je – als regelmatige lezer van dit blog – een bekende tegen: godsdienstfilosoof en theoloog Taede A. Smedes (foto: EO)  Hij schrijft hierover op zijn blog:

Een paar maanden terug ben ik namelijk als één van een aantal gasten uitgebreid door Stevo Akkerman geïnterviewd voor een nieuw EO-programma. Het ging niet alleen over mijn ideeën over geloof, ongeloof, en wetenschap. Maar ook over mijn persoonlijke ontwikkeling, van kind tot volwassene, en de manier waarop mijn geloof in de loop van mijn leven is veranderd. Centraal in de serie staat de verhouding tussen geloven en denken.’ (Smedes)

Taede Smedes

Vanavond 9 september is het thema Meekrijgen: We horen de verhalen en ontwikkelen een gevoel voor het hogere. Wat is de kracht van het verhaal dat ons in zoveel vormen wordt verteld? En hoe leren we het onderscheid tussen wat waar is en wat niet?

Hoe weet je dat nou? is een combinatie van interviews met denkers en schrijvers, afgewisseld met gedramatiseerde scenes waaruit blijkt dat denken en geloof prima samen kunnen gaan. De experts in de serie zijn theoloog des vaderlands Claartje Kruijff, hoogleraar theologie Mechteld Janssen, hoogleraar filosofie en levenskunst-kenner Paul van Tongeren, schrijfster Esther Gerritsen, godsdienstfilosoof Taede Smedes, filosoof, psychiater en hoogleraar Gerrit Glas en publicist Stephan Sanders.’ (EO)

16 september gaat het over Toe-eigenen of afwijzen: Ergens komt er een moment dat we gaan geloven. Dat een verhaal ons niet meer loslaat en het ideaal ons voortjaagt. We weten het zeker of we wijzen het af. Wat brengt die houding ons?

In elke aflevering staat een aspect van geloofsontwikkeling centraal. In de eerste aflevering ‘meekrijgen’ gaat het over de vraag hoe je aan geloof komt. Aflevering twee ‘toe-eigenen of afwijzen’ gaat over de keuze om te geloven. In de derde aflevering wordt de geloofstwijfel van alle kanten belicht. De laatste uitzending behandelt het vertrouwen. Want als je het met je verstand dan niet altijd kunt beredeneren. Waar haal je dan het vertrouwen vandaan om toch te geloven?’(EO)

23 september: Twijfel: Geloof bewijzen is ingewikkeld en de wetenschap met al zijn onweerlegbaarheid dringt ons al snel in een hoek. Accepteren we twijfel en leren we ermee omgaan?

Hoe weet je dat nou? laat zien dat zelfs onze kenniseconomie gelovigen kent die het denken niet verleerd zijn en wetenschap zelfs niet zonder geloof kan.’ 

30 september: Vertrouwen: Maar als het antwoord op die vraag ‘Hoe weet je dat nou?’ is: ‘Ik weet het niet’, waar haal je dan het vertrouwen vandaan om toch te geloven? Is dat domheid, wereldvreemdheid, mildheid of koppigheid?

Hoe weet je dat nou? wordt uitgezonden op alle zondagavonden om, 23.40 uur, NPO 2. Andere gasten zijn:  Gerrit Glas, Claartje Kruijff, Mechteld Jansen, Stephan Sanders, Paul van Tongeren, Esther Gerritsen. Regie: Dio van Maaren, presentatie: Stevo Akkerman.

Beeld: katholiekforum.net